Pidalion 1844, pag. 249

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-248/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 249

Arhierei împreună cu femeia sa, să se caterisească.

CANONUL 13
Fiindcă în Biserica Romanilor am aflat că în rânduială de Canon s-au predanisit, că cei ce vor a se învrednici de hirotonia diaconului, sau a prezbiterului, să mărturisească că nu se vor mai împreuna cu femeile lor. Noi vechiului Canon urmând al Apostoleştei scumpătăţi şi rânduieli, înso-ţirile Sfinţilor bărbaţi cele după legi, şi de acum înainte voim a avea tărie, nici ca cum dezlegând tocmeala cea către muierile sale, sau lipsindu-i pe ei de împreunarea unuia cu altul la vremea ce cuviincioasă. Drept aceea, de se va afla vreunul vrednic spre hirotonia de ipodiacon, sau de diacon, sau de prezbiter, acesta nicidecum să se oprească a se înainta la acest fel de treaptă. Împreună locuind cu legiuita femeia, nici iarăşi în vremea hiroto-niei să i se ceară a mărturisi, că se va depărta de legiuita împreunare cea cu femeia sa. Ca nu de aici nunta cea de Dumnezeu legiuită, şi binecuvântată cu venirea Sa cea faţă, să fie siliţi a o ocărî, căci glasul Evangheliei strigă: „Cele ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă. [Matei 19,6] Şi Apos-tolul învaţă că „Cinstită este nunta, şi patul nespurcat[Evrei 13,4]. Şi „Legatu-te-ai cu femeie? nu căuta deslegare[I Corinteni 7,27]. Că ştim că precum şi cei ce s-au adunat în Cartagina luând purtare de grijă pentru via-ţa cea cinstită a slujitorilor, au zis, ca ipodiaconii cei ce pipăie Sfinţitele Taine, şi diaconii şi prezbiterii după hotarele lor, a se înfrâna şi despre soţi-ile lor, ca şi cea prin Apostoli predanisită şi din însăşi învechimea păzită, şi noi asemenea să o păzim, ştiind că vreme este la tot lucrul, şi mai ales a ajunării, şi a rugăciunii. Că trebuie cei ce stăruiesc înainte Jertfelnicului în vremea întrebuinţării celor Sfinte a fi înfrânaţi întru toate, ca să poată, ceea ce cer obşteşte de la Dumnezeu, a dobândi. Deci de va îndrăzni cineva afară de Apostoleştile Canoane pornindu-se, pe oarecare din cei Sfinţiţi, prezbi-teri, zicem, sau diaconi, sau ipodiaconi, a-i lipsi de împreunarea şi împărtă-şirea cea către legiuita femeie, să se caterisească. Aşişderea şi, dacă vreun prezbiter, sau diacon, pe femeia sa cu pricinuire de evlavie o va lepăda, să se afurisească, iar stăruind, să se caterisească.

TÂLCUIRE
Aceasta rânduieşte Canonul acesta, zicând: fiindcă ne-am înştiinţat că la Roma se păzeşte ca un Canon necălcat, ca să mărturisească în vremea hiroto-niei cei ce vor a se face diaconi, şi prezbiteri, că după hirotonie nu se vor mai împreuna cu femeile lor; noi urmând vechiului Canon al Sfinţilor Apostoli, celui al cincilea adică, voim şi rânduim să rămână întărite şi nedespărţite

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-250/