Pidalion 1844, pag. 250

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-249/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 250

însoţirile celor Sfinţiţi, fără a-i despărţi pe dânşii după hirotonie, de la împreunarea legiuitelor lor femei, ceea ce se cuvine a se face în cuviincioasa vreme. Adică când nu este post, şi când nu slujesc Dumnezeieştile Taine198; drept aceea cel ce este căsătorit cu femeie legiuită, de va fi vrednic de hiroto-nie şi până la prezbiter să se facă, fără a fi îndatorit de nevoie a mărturisi, că hirotonisindu-se se va despărţi de muierea sa. Pentru ca să nu necinstească Nunta cea de Dumnezeu legiuită, şi în Cana Galileii blagoslovită. Şi precum Domnul însuşi prin Evanghelie zice: „Pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat omul să nu despartă”. Şi Apostolul învaţă că: „Nunta este cinstită şi patul nespurcat”; şi iarăşi „Legatu-te-ai cu femeie? Nu căuta să desparţi”. Precum dar Părinţii Sino-dului din Cartagina purtând grijă pentru cinstirea celor ierosiţi, au hotărât, ca ipodiaconii, diaconii, şi preoţii cei ce se ating de Sfintele Taine, să se înfrâneze despre soţiile lor, după însuşi ale lor hotărâri şi după Canonul 33. Ca predani-sirea cea prin Sfinţii Apostoli dată, şi care din însăşi în vechime au stăpânit, şi noi asemenea să o păzim, după Canonul 3 al acestuiaşi (adică în scrisele predanisiri şi cele nescrise, după Zonara şi Valsamon), aşa şi noi acesteaşi cu Părinţii aceia zicându-le, rânduim, că, cele de mai sus trei rânduieli (tagme) ale celor ierosiţi să se înfrâneze de muierile lor, în vreme de post şi de rugăciune, după Pavel. Pentru că cei ce stau înaintea Jertfelnicului se cuvine a

______

198 Însemnează că Luca Patriarhul fiind întrebat, câte zile se cade a se depărta de femei cei ce vor a se împărtăşi? A hotărât Sinodiceşte, că trei zile să nu se apropie de femeile lor. Nu numai cei Sfinţiţi, ci şi mirenii cei însuraţi. Căci, dacă Dumnezeu a poruncit Evreilor trei zile să nu se apropie de muierile lor, gătindu-se să primească Legea cea Veche (Ieşire 19, 15), cu cât mai vârtos se cuvine a le păzi acestea cei ce vor să primească întru sine-şi, nu legea, ci pe Însuşi puitorul de lege Dumnezeu, prin Dumnezeiasca Euharistie? Şi dacă Avimeleh (sau Aviatar) Arhiereul, vrând a da pâinile punerii înainte, lui David şi vitejilor lui, i-a întrebat de sunt cu-raţi de femei, şi ei au răspuns, că trei zile sunt de când sunt păziţi de împreunarea cu femeie (I Împăraţi 21, 5). Cum nu se cuvine dar a fi trei zile curaţi de împreunarea femeiască (arătat că de femeile cele legiuite se zice, că într-alt chip nici nu este iertat a se apropia) cei ce vor să se cuminece cu stăpânescul Trup? Dar şi cei ce vor să se căsătorească prin nuntă, se cuvine a se mărturisi şi mirele şi mireasa, a posti şi a se pregăti, şi înainte de a se începe Dumnezeiasca Liturghie să se cunune, iar după ce se vor cununa, să se înceapă Dumnezeiasca Liturghie, şi sfârşindu-se să se împărtăşească cu Dumnezeieştile Taine, păzindu-se a nu se împreuna în noaptea aceea, precum un preaSfânt obicei şi rânduială ca aceasta şi se păzea, şi se păzeşte până acum de adevăraţii creştini cei ce vor să se mântuiască. Pentru aceasta după Valsamon, şi mai sus numitul Patriarh Luca, supune canonisirii pe cei nou căsătoriţi care s-ar împreuna în-tru aceeaşi zi după Sfânta Împărtăşire. De aici încheiem din cea mai mare pe cea mai mică, că de este destulă spre gătirea Dumnezeieştii Cuminecături depărtarea cea de trei zile de trupeas-ca amestecare, cu mult mai vârtos este destul spre aceasta postul cel de trei zile. Şi cu toate că de Dumnezeieştile Canoane postul înaintea împărtăşirii, nu se rânduieşte; cei ce pot însă a posti mai înainte de aceasta şi o săptămână întreagă, bine fac. (Vezi şi subînsemnarea celui 63 Apostolesc şi cel al 7-lea al Neocesareei).

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-251/