Pidalion 1844, pag. 251

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-250/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 251

fi înfrânaţi despre toate în vreme ce ierurghisesc, pentru ca să poată prin înfrânarea aceasta, să primească de la Dumnezeu ceea ce cer de obşte, sau în parte adică, după Zonara, sau pentru obştescul folos al norodului (după al 3-lea Canon al Sinodului din Cartagina). Deci oricare va cuteza afară de Apostolescul Canon a opri pe mai sus numiţii clerici de împreunarea cu femeile, să se caterisească199.

CANONUL 14
Canonul Sfinţilor, şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri să stăpânească şi întru aceasta, ca prezbiterul mai înainte de treizeci de ani să nu se hirotonisească, măcar de ar fi omul cu totul vrednic, ci să aştepte. Că Domnul nostru Iisus Hristos, în anul al treizecilea S-a botezat, şi a început a boteza, şi a început a învăţa; Aşişderea, nici diaconul mai înainte de 25 ani, iar diaconiţa mai-nainte de 40 să nu se hirotonisească.
[Sinodul 1, 19; Sinod 4, 15; Neocesarea 11; Cartagina 21]

TÂLCUIRE
Canonul acesta anume aşează pe cel al 11-lea al Sinodului din Neoce-sareea, întărindu-l pe acela, şi rânduind, a nu se hirotonisi treptele arătate

______

199 Hulesc latinii, zicând, că au greşit Sinodul acesta legiuind Bisericii celei din Roma despre nunţile preoţilor, şi că arătat se împotrivesc Sfântului Duh, celuia ce prin ei grăieşte. Pentru că ecumenic fiind acesta, cu stăpânire legiuieşte în toată lumea, fără vreo osebire, că şi Papii se supun Sinoadelor, ca şi toţi Arhiereii, precum Pelaghie al 2-lea aceasta zice. Însă nu au greşit Si-nodul acesta pentru nunta preoţilor rânduind. Fiindcă şi Scripturii urmează, care voieşte nunta să rămână nedeslegată; şi celui întâi ecumenic Sinod, care s-a ferit de aceasta de a se face adică cu sila despărţirea nunţii preoţilor. De vreme ce însă acest obicei (de a se face cu sila despărţi-rea nunţii preoţilor) în Roma era necălcat, iar mai ales (în rânduială de) Canon (era predanisit), şi silea pe mulţi fără voie a-i despărţi (fără voie însă zic, că mulţi iubind vrednicia preoţiei, şi neputând a o dobândi având femei, erau siliţi pentru slava epanghelmei a se despărţi de femeile lor şi nevrând); să curvească în urmă şi să se înverşuneze, şi ţiitoare să aibă; pentru aceasta, zic, a oprit Sinodul această silnicie, că pe Arhierei nevoie era a-i opri de nuntă pentru pricinile ce am zis la al 12-lea Canon, şi mai ales pentru a nu dărui fiilor lor lucrurile Bisericii. Iar pentru preoţi nu este atâta nevoie, pentru că preotul s-a rânduit a fi casnic unei mici Parohii, sau unui sat. Iar în silă a se despărţi, ceea ce pricinuia Canonul cel din Roma a mărturisirii preoţilor (că desăvârşit se vor despărţi de femei) este afară de lege, şi legiuire împotriva Sfântului Duh. Iar dacă prihănesc latinii pe acest Sinod, pentru ce lucrează ceea ce s-a legiuit de el? Că pe preoţii neamului maroniştilor celui de prin prejurul muntelui Libanului, ce se află în Fenicia, ce este de o cugetare cu latinii îi iartă să-şi aibă muierile lor. Prihănească-se dar pe sine-şi ticăiţii (nenorociţii, DEX, n.ed.) pentru că iartă pe arătaţii preoţi ai maroniştilor ca şi în ziua când se împreunează cu muierile lor să Liturghisească, împotrivindu-se lui Pavel, şi Sfintelor Canoane. Prihănească-se încă, şi pentru că iartă în Lehia pe dreptslăvitorii preoţii cei a doua oară căsătoriţi, să-şi aibă preoţia numai de vor primi să se facă papişti.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-252/