Pidalion 1844, pag. 255

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-254/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 255

CANONUL 19
Cum că se cuvine proestoşii bisericilor, în toate zilele, iar mai cu deo-sebire în Duminici pe toţi clericii, şi pe norod să-i înveţe cuvintele evseviei (bunei cinstiri), din Dumnezeiasca Scriptură culegând înţelesurile adevăru-lui, şi judecăţile. Şi să nu calce hotarele cele acum puse, sau predarea cea de la purtătorii de Dumnezeu Părinţi. Ci, şi scripturelnic cuvânt de s-ar porni, nu alt fel pe acesta să-l tâlcuiască, decât, precum au aşezat Luminătorii Bisericii, şi învăţătorii prin cărţile lor. Şi mai mult întru acestea să sporească, decât alcătuind cuvinte ale lor, ca nu, poate cândva, nefiind îndestulaţi la aceasta, să cadă din cuviinţă. Că prin învăţătura prozişilor Părinţi, noroadele învăţându-se de cele alese şi bune, şi de cele nefolositoare, şi vrednice de lepădat, viaţa îşi vor îndrepta spre mai bine, şi nu se vor vâna de patima necunoştinţei, ci luând aminte la învăţătură, pe sine-şi se vor ascuţi spre a nu pătimi rău, şi de frica muncilor celor ce se gătesc îşi vor lucra mântuirea. [Apostol 58; Sinod 1, 2, 5, 16; Laodiceea 19; Cartagina 79, 131, 132, 133; Petru 10; Nissis: 6]

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta, ca Episcopii mai cu deadinsul, iar prin urma-re şi prezbiterii, în fiecare zi, iar mai vârtos duminicile202 (sau şi în celelalte sărbători) să înveţe pe tot cler şi pe norod, fiindcă întru aceste zile, încetând creştinii de la lucrul lor, se adună la biserici, şi ascultă Dumnezeieştile Cu-vinte, şi prin urmare, cei ce îi învaţă, mai mult folos le pricinuieşte. Însă să nu înveţe şi cuvinte şi noimele lor; ci din Dumnezeieştile Scripturi, fără a ieşi din hotarele şi dogmele credinţei, cele Sinodiceşte întărite, sau afară din predarea purtătorilor de Dumnezeu Părinţi. Şi dacă când vor vorovi cuvânt al Scripturii, întru alt chip să nu-l tălmăcească, decât precum l-au tălmăcit în cărţile lor dascălii Bisericii; şi mai mult să se sârguiască a spori întru a învăţa cele ale Dumnezeiştilor Părinţi, decât a alcătui cuvinte ale lor. Ca nu cumva între-
_____
202 Întru acest Canon, s-a aflat o însemnare zicând aşa. Însemnează Canonul acesta, şi miră-te cum astăzi nu se lucrează; că prea cuviosul Patriarhul acela kir Ioan, ce se zicea al Halchidonu-lui, care era în vremea
lui Alexie Comnino, în toate duminicile învăţa. Pentru aceea şi se află învăţăturile lui în carte prea deosebită. Se află însă şi chiriacodromion al lui Ioan, sau al lui Gheorghie Xifilin Patriarhul Constantinopolului, şi ale altor Patriarhi şi Episcopi. Unit cu Ca-nonul acesta zice şi Sfântul Iustin în apologia a doua pentru creştini. Că, Duminicile se adunau creştinii în Biserică din toate părţile, şi după ce se citea în vremea Liturghiei, citirile Scripturii celei Noi, şi ale celei Vechi, făcea proestosul sfătuire prin cuvânt, şi chemare a urmării acestor bunătăţi. Iar cum că şi prezbiterii sunt proestoşi ai Bisericilor, se arată şi din cuvântul al 15-lea al Sfântului Grigorie Teologul, unde pe prezbiteri îi numeşte păstori, iar pe Episcopi arhipăs-tori. Şi Zonara încă împreună şezători în Altar cu Episcopii pe ei îi numeşte.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-256/