Pidalion 1844, pag. 266

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-265/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 266

Vasilie în liturghiile sale a predat a se săvârşi Sfântul Potir din vin şi din apă, încă şi Părinţii cei în Cartagina adunaţi în Canonul 44 pe care îl şi aştern anume. Deci oricare Arhiereu, sau prezbiter, la Dumnezeiască Ierurghie nu amestecă apă cu vin, după Apostoleasca predanie, să se caterisească, fiindcă cu aceasta, face nesăvârşită Taina Dumnezeieştii Euharistii, şi surpă cele predate.

CANONUL 33
Fiindcă ne-am înştiinţat că în ţara Armenilor, numai cei din neamul preoţesc se aşează în cler, urmând obiceiurilor Iudaiceşti, se apucă a lucra aceasta, iar unii dintre dânşii şi netunşi se aşează ieropsalţi, şi anagnoşti ai Dumnezeiescului Lăcaş, am socotit, ca de acum, să nu fie cu putinţă celor ce voiesc a înainta pe oarecare în cler, privind la neamul celui ce se proheiri-seşte. Ci ispitindu-i, de vor fi vrednici după hotărârile cele puse în Sfinţitele Canoane a se număra în cler, pe aceştia să-i prohirisească Bisericeşti, ori de au fost din strămoşi preoţi, ori şi de nu. Dar nici a ierta pe cineva dintre toţi, a rosti în Amvon, Dumnezeieştile cuvinte către popor, după rânduiala celor în cler număraţi, dacă nu vreo ieraticească tundere va întrebuinţa unul ca acesta, şi de nu va primi canoniceşte binecuvântare de la păstorul său. Iar de se va vădi cineva făcând afară de cele mai sus scrise, să se afurisească.
[Apostolesc 77; Sinod 7, 14; Laodiceea 23; Cartagina 22]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta pe cei ce se află în ţara Armnenilor îi îndreptează, care nu numai clerici făceau pe singuri cei ce se trăgeau din neam ieraticesc, urmând obiceiului Iudeilor, care făceau prezbiteri pe cei ce se trăgeau din singură seminţia lui Levi. Ci şi cântăreţi, şi citeţi aşeza în Biserică, fără hirotesie de Arhiereu. Rânduiesc (Părinţii Sinodului acestuia) că de acum înainte să nu caute de este din neam ieraticesc cel ce are a se hirotonisi, ci să-l ispitească de este cu adevărat vrednic a se face cleric. Şi pe lângă acestea, ca să nu lase pe vreunul să rostească în Amvon Dumnezeieştile cuvinte norodului208, de nu va

______

în capul 220 al Nomocanonului istoriseşte cum că Biserica a întrebuinţat Liturghia lui Iacov până în zilele marelui Vasilie.
208 Însemnează că, după cartea a doua capul 57 al Apostoleştilor aşezământuri, celelalte cuvinte ale Dumnezeieştilor Scripturi citeţul le rostea norodului pe loc înalt în mijloc stând, iar Evanghe-liile diaconul, sau prezbiterul. Iar după Teologul Grigorie, precum zic unii, şi Evangheliile, se vede că le zicea el, în cel întâi înfruntătorul cuvânt împotriva lui Iulian: „Şi ce, nu trebuia acestea (adică evangheliceştile porunci) a le şti cu scumpătate, cel ce s-a învrednicit de cinstea dregătoriei Altarului celui mare, a se face citeţi oarecând al dumnezeieştilor cuvinte?” Iulian, adică. Dar poate dumnezeieşti cuvinte, ce acela citea, să fi fost şi alte Scripturi, dar nu şi Evan-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-267/