Pidalion 1844, pag. 268

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-267/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 268

ale scaunului Romei celei vechi, şi întru lucrurile cele Bisericeşti, ca acela să se mărească, al doilea după acela fiind, după care numeră-se scaunul marii cetăţi a Alexandrenilor, apoi cel al Antiohiei, şi după acesta, cel al cetăţii Ierusalimlenilor. [Apostolesc 30; Sinod 2, 3; Sinod 4, 28]

TÂLCUIRE
Canonul acesta reînnoieşte pe Canonul 3 al Sinodului al 2-lea Ecumenic, şi pe cel al 28-lea al Sinodului al 4-lea ecumenic, care cuprind pentru prono-miile scaunului Constantinopolului, cale căror tâlcuiri vezi-le la locul lor. (Citeşte şi Canonul al 6-lea al Sinodului 1 ecumenic, şi subînsemnarea aceluia, în care vorbim pentru cei 5 patriarhi).

CANONUL 37
Fiindcă în osebite vremi s-au făcut barbariceşti năvăliri, şi mai multe cetăţi din acestea au ajuns a fi supuse celor fără de lege, încât de aceasta nu putea întâiul şezător al unei cetăţi ca aceasta după hirotonia cea asupra lui, să-şi primească scaunul său, şi a se înscăuna într-însul cu Ieraticească aşezare, şi aşa după obiceiul ce apucase a se ţine hirotoniile, şi toate cele ce Episcopu-lui se cuvin, şi a lucra şi a întrebuinţa. Noi păzind acestea, şi sevasul209 preo-ţiei, şi nicidecum voind spre vătămarea Bisericeştilor drepturi, păgâneasca înjurare a se lucra, celor aşa hirotonisiţi, şi pentru prezisa cauză neaşezându-se în scaunele lor. Am hotărât, să se păstreze neprejudecare, ca şi hirotoniile deosebiţilor clerici să le facă, şi Stăpânirea presedenţiei după acelaşi hotar a o întrebuinţa, şi adevărată, şi legiuită să fie toată ocârmuirea cea purcezătoa-re de sub dânşii. Că nu se va opri de nevoia timpului, şi de scumpătatea descrierii, hotarul iconomiei. [Apostolesc 36; Anghira 18; Antiohia 17, 18]

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta, că, de vreme ce oarecare Arhierei după ce s-au hirotonisit, nu au putut merge la scaunele şi eparhiile lor210 fiindcă s-au robit de năvălirile barbarilor; pentru aceasta Sinodul păzind cinstea şi sevasul arhieriei, şi nesuferind, ca robirea barbarilor să pricinuiască împiedicare

_____

209 Sevas – evlavie, consideraţie, respect, veneraţie; (conf. D.A.R., ed. Saeculum, Buc. 2000, n.ed.)
210 Scaun se zice, nu chiar parohia, ci ceea ce este locuită cu creştini, şi cu clerici. Drept aceea cei ce hirotonisesc în numele oarecăror cetăţi, sau oraşe sau sate care de creştini, şi clerici, sunt pustiite, aceştia proestoşind un loc fără de locuitori credincioşi, şi fără clerici, sunt dintre cei neatârnat hirotonisiţi, după papisticeasca idolopie a lor (adică facere de idoli), a Patriarhilor răsăritului care este afară de Canoane, după cel al 6-lea al Sinodului 4. Pentru aceasta unii ca aceştia nu trebuie a se cinsti cu presedentie de Episcop.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-269/