Pidalion 1844, pag. 269

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-268/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 269

Bisericeştilor dreptăţi, hotărăşte, că, cei într-acest chip hirotonisiţi, iar pentru prilejul, şi frica barbarilor nu au putut a se aşeza la scaunele lor, neînvinuit să facă hirotoniile trebuincioşilor clerici ai eparhiei lor, şi depărtaţi fiind ei de ea, precum Canoanele povăţuiesc, şi să-şi aibă cinstea, şi stăpânirea proedriei221 lor, după acelaşi hotar, adică precum s-a hotărât a fi eparhia lor, întâi, adică, sau a doua, sau a treia, şi mai departe. Şi câte ar lucra cu Arhiereasca dreptate, adică ca Arhierei, să fie adevărate şi legiuite. Căci măcar că scumpătatea, adică de a merge ei la scaunele lor, şi a lucra unele ca acestea, s-au micşorat pentru nevoia vremii, şi a barbarilor. Însă nu se va micşora de aceasta şi hotarul iconomiei, adică şi de a lucra ei acestea la scaunele lor, măcar departe fiind de ele.

CANONUL 38
Canonul cel aşezat de Părinţii noştri, şi noi îl păzim, care aşa învaţă, de s-ar fi înnoit vreo cetate din porunca împărătească, sau încă şi de s-ar înnoi, politiceştilor şi publicelor forme, urmeze şi rânduiala lucrurilor celor Biseri-ceşti. Acest Canon este însuşi al 17-lea al Sinodului 4. Şi vezi-i tâlcuirea acolo. [Sinod 4, 17]

CANONUL 39
Fratele, şi sinliturghisitorul nostru Ioan proşezătorul Ostrovului Kipri-lor, împreună cu poporul său, în eparhia Elispontului, pentru barbariceştile năpădiri, şi spre a se slobozi de păgâneasca robie, şi curat a se supune scrip-turilor precreştineştii stăpâniri, mutându-se din numitul ostrov; cu purtarea de grijă a iubitorului de oameni Dumnezeu, şi cu osteneala iubitorului de Hristos, şi a binecinstitorului împăratului nostru, hotărâm, ca neînnoite să se păzească pronomiile cele date scaunului bărbatului celui mai sus numit de către purtătorii de Dumnezeu Părinţi cei întâi adunaţi în Efes, ca Iustia-nupolul cel nou să aibă dreptul cel al Constantinopolului, şi preaiubitorul de Dumnezeu Episcopul cel aşezat asupra ei, să şadă mai sus decât toţi cei ai eparhiei Elispontenilor, şi de către Episcopii săi să se hirotonisească, după vechiul obicei. Că obiceiurile cele în fiecare Biserică, şi de Dumnezeu pur-tătorii Părinţii noştri au socotit să se păzească; Episcopul cetăţii Chiziceni-lor supus fiind întâiului şezător a prezisului Iustinianupol, potrivit tuturor celorlalţi Episcopi, celor de sub arătatul întâiul şezător preaiubitorul de Dumnezeu Ioan. De către care, trebuinţa cerând, şi Episcopul al aceleiaşi cetăţi a Kizicenilor se va hirotonisi. [Apostolesc 34; Sinod 1, 6, 7; Sinod 2, 2, 3; Sinod 3, 8; Sinod 4, 28; Sinod 6, 36; Antiohia 9]

______

211 Proedrie – rang de prim ordin într-o ierarhie.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/17/pidalion-1844-pag-270/