Pidalion 1844, pag. 301

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/05/pidalion-1844-pag-300/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 301

lui nostru, arată fierbând semidale, şi aceasta unii altora împărţind-o, cu pricinuire adică de cinstea lehusirii a Preacuratei Fecioarei Maici. Poruncim nimic de acest fel a se săvârşi de cei credincioşi, că aceasta nu cinste aduce Fecioarei celei ce mai presus de minte şi de cuvânt, a Născut cu Trup pe Cuvântul cel neîncăput, din cele obşteşti, şi ale noastre a hotărî, şi a însemna pe cele după negrăita sa naştere. Deci de se va vădi cineva de acum înainte, făcând una ca aceasta, de va fi cleric, să se caterisească; iar de va fi mirean, să se afurisescă.

TÂLCUIRE
Fiindcă oarecare creştini, de la neştiinţă pornindu-se, a doua zi după naşterea lui Hristos fierbe semidale (adică făină de grâu curată), şi alte feluri oarecare, pe care împărţindu-le unii altora le mănâncă, făcându-o aceasta ca şi când întru cinstea Lehusirii Născătoarei de Dumnezeu (precum se obişnuieşte a se face şi la celelalte femei, care după natură nasc); pentru aceasta opreşte Canonul acesta de a face creştinii acest lucru. Fiindcă a asemăna noi prin acest fel de obicei, cu obşteasca şi smerita naşterea noastră a oamenilor, pe naşterea cea negrăită a pururea Fecioarei, aceasta nu i se socoteşte cinste, celei ce mai presus de minte şi de cuvânt a Născut cu Trup pe Dumnezeu Cuvântul, Cel întru toate neîncăput, ci mai vârtos necinste. Că precum fără de sămânţă, şi din Duhul Sfânt, mărturisim pe Zămislirea de Dumnezeu Născătoarei, aşa asemeni şi pe naşterea acesteia o mărturisim mai presus de toată moşirea şi lehusirea, care este naşterea de prunc cea cu dureri, şi următoare curgere a sângiurilor după Zonara236. Iar care va voi a o face aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.

CANONUL 80
Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau din cei ce se numără în cler, sau mirean, nici o nevoie grea având, sau lucru greu încât a lipsi de

______

236 Pentru aceasta nu trebuie să închipuiască zugravii pe Născătoarea de Dumnezeu la sărbă-toarea Naşterii lui Hristos, culcată pe pat, ca cum cuprinsă de dureri. Dar nici se cuvine să se scrie în minee a doua zi după Naşterea lui Hristos, zicerea aceasta: Lehusirea Născătoarei de Dumnezeu, ci numai, Soborul Născătoarei de Dumnezeu; căci după Grigorie Nissis, ce se conglă-suieşte cu Sinodul acesta, Naşterea lui Hristos, fără lehusire a fost. Căci zicând numele lehusirei nu este mai presus de nestricăciune şi neispitită de nuntă; iar a închipui oarecare femei spălând pe Hristos în lighean precum se vede la multe Icoane ale Naşterii lui Hristos, aceasta este cu totul necuviincios, şi aflare a oamenilor trupeşti. Şi care cu tot chipul trebuie a se lepăda. Fiindcă şi Dumnezeieştii Cântăreţi şi făcători de cântări, numesc de multe ori pe naşterea Născătoarei de Dumnezeu lehusie, zică-se cu rea întrebuinţare şi numele acesta despre nele-husia naşterii acestei lehusii, fără de durere, şi în loc de simplă naştere înţelegându-se.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-302/