Pidalion 1844, pag. 304

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-303/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 304

cem aminte de petrecerea cea cu trup, şi de Pătimire, şi de Moartea Lui, şi de mântuirea lumii ceea ce prin Acesta s-a făcut. Căci, pe închipuirile cele vechi ale Legii le cinstim, pentru că însemnau pe adevărul Evangheliei, şi al Darului, dintre care una era şi mielul cel ce se junghia la Paşti, spre închipuirea lui Hristos luându-se, a
Adevăratului Miel, Celui ce a ridicat păcatul lumii. Acum însă după ce a venit însuşi Adevărul şi lucrurile, mai mult decât pe închipuri le cinstim şi le primim238.

CANONUL 83
Nimeni să dea Euharistia trupurilor celor moarte, că scris este:Luaţi, mâncaţi” [Matei 26, 26]. Iar trupurile morţilor, nici a lua nu pot, nici a mânca.

TÂLCUIRE
Fiindcă, după Zonara, obicei vechi era a împărtăşi cu Euharistia, adică cu Dumnezeieştile Taine trupurile cele moarte; pentru aceasta Sfinţii Părinţi opresc a nu se mai urma aceasta. De unde se înţelege că nici a boteza cineva pe morţi se cuvine.

CANONUL 84
Canoniceştilor legiuri ale Părinţilor urmând, hotărâm şi pentru prunci, de câte ori nu se află martori adevăraţi, care fără îndoială să zică că aceştia sunt botezaţi, şi nici ei pentru nevârstnicia, nu vor putea a răspunde cu îndestularea pentru Sfinţita Taină cea dată lor, fără de vreo sminteală a fi dator a se boteza aceştia. Ca nu cumva acest fel de îndoire să-i lipsească pe ei de curăţirea cea de acest fel a sfinţeniei. [Cartagina 80]

TÂLCUIRE
De câte ori nu se vor afla martori vrednici de credinţă, pentru oarecare prunci, să adeverească că sunt botezaţi (pentru că poate robindu-se ei de către barbari, s-au dus în locuri depărtate239 după aceea s-au răscumpărat de creş-

_______

238 Acest Canon îl pomeneşte pe Gheorghe Chedrinul, drept aceea şi de aici se astupă gurile Papistaşilor, care clevetesc pe Canoanele acestui Sinod, zicând, că nici un istornic, l-a pomenit pe acesta, căci şi Papa Adrian îl primeşte pe acest Canon, scriind către Tarasie. Însemnează încă, că după Canonul acesta, nu se cuvine zugravii a închipui, ori pe Crucea lui Hristos, ori pe alte Sfinte Icoane vitele cele patru singure, care în Legea veche mai înainte închipuiau pe cei patru Evanghelişti, ci mai vârtos cinstind mai întâi adevărul, să zugrăvească pe Evanghelişti cu chip omenesc. Şi împreună de vor zugrăvi cu Evangheliştii şi pe cele patru vite socotesc că nu vor păcătui.
239 Precum aceasta o zic practicalele Sinodului din Cartagina, sau de s-au găsit lepădaţi la dru-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-305/