Pidalion 1844, pag. 306

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/16/pidalion-1844-pag-305/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 306

o fac aceasta (care este o pedeapsă prea grea, şi îndoită. Fiindcă clericilor îndestulă le este singură caterisirea), iar pe mireni îi afuriseşte.

CANONUL 87
Ceea ce pe bărbatul său îşi părăseşte este preacurvă, de a venit către altul, după Sfinţitul şi Dumnezeiescul Vasilie, din proorocia lui Ieremia prea bine aceasta luându-o, că muiere de se va face a altui bărbat, nu se va în-toarce la bărbatul său, ci spurcându-se se va spurca [Ieremia 3, 1]. Şi iarăşi: Cel ce are preacurvă, nebun şi păgân este [Pilde 18, 23; Ediţia 1688]. Deci de se va vădi că a fugit fără cuvânt de la bărbatul său, el adică este vrednic de iertare, iar ea de certare. Iertare însă i se va da lui spre a se împărtăşi cu Biserica. Cel ce-şi va părăsi însă pe muierea sa ceea ce legiuit i s-a împreu-nat lui, şi va lua pe alta, după hotărârea Domnului, este supus judecăţii preacurviei [Matei 5, 32; 19, 7; Marcu 10, 11; Luca 16, 18]. Şi s-au canonisit de Părinţii noştri, unii ca aceştia un an să se tânguiască, doi ani să asculte, trei ani să cadă, şi întru al şaptelea să stea împreună cu cei credincioşi, şi aşa să se învrednicească proaducerii, de se vor pocăi însă cu lacrimi. [Apostolesc 48; Anchira 20; Cartagina 113; Vasilie 9, 35, 37, 77; Iez. 3, 1; Pilde 18,22]

TÂLCUIRE
Acest Canon este alcătuit din trei Canoane ale marelui Vasilie, şi începu-tul acestuia este luat din cel al 9-lea al lui Vasilie, ce zice, muierea ceea ce va lăsa pe bărbatul său, şi va lua pe altul, este preacurvă, precum şi Dumnezeies-cul Vasilie înţelepţeşte a încheiat aceasta, şi din Proorocia lui Ieremia, care zice: „De va lua muierea alt bărbat, nu poate mai mult a se întoarce la bărba-tul ei cel dintâi” (fără a o voi el adică, după Zonara) fiindcă a preacurvit. Şi din pildele lui Solomon, care zice: „Că este păgân, şi fără cunoştinţă bărbatul acela ce-şi ţine pe muierea sa ceea a preacurvit cu alt bărbat”. Iar cel de aici înainte (a Canonului acestuia, este luat din al 35-lea al marelui Vasilie; şi zice) Deci, de se va vădi, că fără cuvânt, şi fără pricină a fugit de la bărbatul său (fără cuvânt de curvie adică; încât, din aceasta se înţelege din deosebire, că cu drept cuvânt poate femeia a fugi de la bărbatul său. Că nici o altă pricinuire este binecuvântată, fără numai cuvântul curviei şi al preacurviei) bărbatul adică este vrednic de iertare, ca unul ce n-a dat pricină acestei depărtări fără cuvânt, şi poate lua pe alta. Iar muierea, dimpotrivă, este vrednică de certările preacurviei, ca una ce s-a făcut pricinuitoare depărtării acesteia. Iertarea însă ce va lua bărbatul ei, este, a sta împreună cu cei credincioşi în Biserică, şi a nu se afurisi, nu însă şi a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine. Iar cealaltă parte a Canonului acestuia este chiar Canonul cel 77 al marelui Vasilie, care zice:

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-307/