Pidalion 1844, pag. 312

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-311/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 312

certărilor; şi noi acestora le hotărâm afurisire.

TÂLCUIRE
Obiceiurile elinilor se cuvine a se urî de către creştini, şi a nu se jura creştinii cu numele mincinoşilor dumnezei ai acelora, zicând zeu (unul din dumnezeii lor). Şi nu numai jurământurile cele după obiceiul elinilor sunt oprite de noi, ci şi tot felul jurământuri. Că zice Domnul: „Să nu ne jurăm nici pe cer, nici pe pământ, nici pe Ierusalim, nici pe capul nostru” [Matei 5, 34]. Ci în loc de tot jurământul să zicem numai, pe aşa, aşa, şi pe nu, nu. Că orice vom zice mai mult decât acestea este de la diavolul. Însăşi aceastaşi o adeverează şi Iacov, fratele Domnului [Iacov 5, 12], dar şi însuşi Osie, prooro-cul Legii Vechi opreşte jurământurile zicând: „Nu vă juraţi pe Dumnezeul cel viu” [Osie 4, 16]. Pentru aceasta şi marele Vasilie în Canonul 29 zice, că jură-mântul deodată este oprit, şi cu mult mai vârtos cel ce se face de către cineva pentru a face răul altuia.

CANONUL 95
Pe cei ce dintre eretici se adaugă la Ortodoxie, şi în partea celor ce se mântuiesc îi primim după aşezata urmare, rânduială şi obicei, adică pe ariani şi machedoniani, şi navatiani, pe cei ce se zic pe sine-şi curaţi247, şi aristeri248 (stângaci), şi pe patrusprezeciani, adică mercuriani şi apolinarişti îi primim, dând ei libele (mărturisirea credinţei în scris), şi anatematisind pe tot eresul ce nu cugetă, precum cugetă Sfânta lui Dumnezeu Soborni-ceasca şi Apostoleasca Biserică, pecetluindu-se ei, adică ungându-se ei mai întâi cu Sfântul Mir la frunte, şi la ochi, şi la nări, şi la gură, şi la urechi. Şi pecetluindu-i pe ei zicem: pecetea Darului Duhului Sfânt. Iar pentru pavlianiştii, ce apoi năzuiesc la
Sobornicasca Biserică, hotărâre s-a aşezat, a se boteza negreşit. Pe evnomiani însă care se botează într-o afundare şi pe montaniştii cei ce aici se zic frigi, şi pe saveliani cei ce slăvesc iopatorie (fiu-părintime), şi fac alte oarecare cumplite, şi pe toate celelalte eresuri, fiindcă multe sunt aici, mai ales cei ce vin din ţara galatenilor, pe toţi cei ce dintre aceştia voiesc a se adăuga la Ortodoxie, ca pe elini îi primim. Şi în ziua dintâi, îi facem pe ei creştini, iar întru a doua, catiehumeni; apoi în a treia, îi jurăm pe ei însuflându-i de trei ori în faţă, şi în urechi. Şi aşa îi catehisim pe ei, şi îi facem să zăbovească în Biserică şi să asculte Scriptu-rile, şi atunci îi botezăm. Încă şi maniheii, şi valentinianii, şi marchioniştii,

_________

247 În altele: Cei ce se zic curaţi şi preacuraţi.
248 În altele: Preabuni.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-313/