Pidalion 1844, pag. 315

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-314/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 315

CANONUL 97
Pe cei ce împreună cu muierile lor locuiesc, sau într-alt chip cu nebăgare de seamă Sfintele locuri obşteşti le fac, şi cu defăimare se arată către ele, şi aşa şed într-însele, şi din vrednicele de cinstire case ale celor ce se catehisesc, poruncim a se scoate. Iar de nu va păzi cineva aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE
Sfinţite locuri nu numeşte Canonul aici pe dumnezeieştile biserici, ci pe locuinţele de prin prejurul dumnezeieştilor biserici, precum sunt cele ce se zic catehumena; în care locuiau unii cu muierile lor, şi le întrebuinţau ca pe cele-lalte obşteşti locuri, fără a face osebire între locul Sfânt, şi între cel de obşte. Şi porunceşte să se izgonească unii ca aceştia dintr-însele. Iar care nu va voi a păzi aceasta, cleric fiind să se caterisească, iar mireanul, să se afurisească.

CANONUL 98
Cel ce va lua întru împărtăşire de nuntă muiere, pe cea logodită cu altul, încă viu fiind logodnicul ei, să se supună vinovăţiei preacurviei.

TÂLCUIRE

Logodna ce se va face după lege, în vârstă legiuită adică a bărbatului, şi a femeii, cu darea inelelor, şi cu Sfinţită cuvântare, şi cu obişnuită sărutarea celor ce se logodesc, o logodnă ca aceasta, zic, are aceeaşi putere cu nunta cea deplinită (şi vezi subînsemnarea Canonului 17 Apostolesc). Pentru aceasta Canonul acum porunceşte, că cel ce va lua pe cea asemeni logodită, viu încă fiind logodnicul ei, să se certe întocmai, ca şi cel ce ar lua pe cea măritată cu altul încă trăind acela, unul ca acela să se certe ca un preacurvar, adică pre-cum şi pe acela care a voit a lua de femei pe cea măritată cu altul. Pentru că şi soţie numeşte logodnicul pe logodnica sa, precum şi dreptul Iosif logodni-cul, se numeşte de către evanghelişti bărbat al PreaSfintei Fecioare, şi de asemeni şi Preasfânta Fecioară, femeie lui Iosif. Fiindcă şi de către Legea cea veche, putere de nuntă avea şi logodna.255

CANONUL 99
Încă şi aceasta ne-am înştiinţat că în ţara Armenilor se face, încât oare-

_______

255 Conglăsuindu-se cu Canonul acesta hotărăşte şi în capul al 2-lea, titlul al 58-lea, cartea 6, din Vasilicale şi tema 3, cap. 12, titlu 37, a acestei cărţi 60, ca un preacurvar să se judece care va lua de femeie pe cea logodită cu altul. Vezi şi în capul 11 cel despre învăţătura nunţilor.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-316/