Pidalion 1844, pag. 317

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-316/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 317

TÂLCUIRE
Fiindcă unii zugrăveau pe pereţi , şi pe scânduri, oarecare zugrăviri ne-cinstite, adică, muieri goale, sau scăldându-se, sau de bărbaţi sărutându-se, sau alte urâciuni ca acestea, care amăgesc ochii celor ce le văd, şi mintea, şi inima lor pornesc spre pofte trupeşti; pentru aceasta Canonul acesta porun-ceşte, ca chipurile cele de acest fel nicidecum să se mai zugrăvească; iar de le-ar zugrăvi cineva, să se afurisească. Căci cele cinci simţiri ale trupului, şi mai ales cea mai întâi, şi împărăteasa vedere, cu lenire bagă chipurile acelora ce le vede în lăuntru în suflet. Pentru aceasta şi Solomon sfătuieşte, ochii fiecăruia să vadă drepte, şi lucruri bune, şi fieştecare să-şi păzească mintea şi inima sa cu toată paza, despre toate cele de ruşine potrivnice simţurilor sale.

CANONUL 101
„Trup al lui Hristos, şi Biserică, pe omul cel zidit după Chipul lui Dum-nezeu[I Corinteni 12, 27; II Corinteni 6, 16], Dumnezeiescul Apostol cu mare glas îl numeşte, fiind dar mai presus de toată simţita zidire cel ce s-a norocit de cereasca vrednicie cu mântuitoarea patimă, mâncând şi bând pe Hristos, de-a pururea se uneşte cu viaţa cea pururea vecuitoare, şi sufletul, şi trupul îşi sfinţeşte cu împărtăşirea Dumnezeiescului Dar. Drept aceea, de voieşte cineva a se împărtăşi cu preacuratul Trup în vremea adunării, şi una cu Acela a se face cu împărtăşirea, mâinile închipuindu-şi în chipul Crucii, aşa apropie-se, şi primească împărtăşirea darului. Că pe cei ce cinstesc mai mult pe oarecare vase de aur, sau de altă materie, făcându-le spre primirea Dumnezeiescului Dar, mai mult decât pe mână, şi printr-însele se învredni-cesc preacuratei Împărtăşiri, nici întru un chip îi apropiem, ca pe unii ce mai mult cinstesc decât pe Icoana lui Dumnezeu pe materia cea neînsufleţită, şi omului supusă. Iar de s-ar vădi cineva că dă preacurata Împărtăşire celor ce aduc nişte vase ca acestea, să se afurisească, şi însuşi, şi cel ce le aduce.

TÂLCUIRE
În timpul acela era obicei a se împărtăşi şi mirenii, ca şi cei Sfinţiţi, luând în mâini Sfântul Trup; precum în ziua de astăzi o iau Anafora. Şi fiindcă unii, poate că pentru evlavie, şi cinste mai multă către Dumnezeieştile Daruri, fă-ceau vase de aur, sau de altă materie de mult preţ, şi întru acelea primind Preacuratul Trupul Domnului, aşa se împărtăşeau cu el. Pentru aceasta Cano-nul acesta nu primeşte această urmare, de se şi făceau pentru evlavie; căci omul, şi pentru că s-a făcut după Chipul lui Dumnezeu, şi pentru că mănâncă Trupul, şi bea Sângele lui Hristos, prin acestea Sfinţindu-se, şi pentru că fiind trup, şi Biserică a lui Hristos, după Apostolul, covârşeşte pe toate zidirile cele

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/19/pidalion-1844-pag-318/