Pidalion 1844, pag. 326

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/19/pidalion-1844-pag-325/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 326

întăreşte învăţătura Sfinţilor Părinţilor noştri, adică predanisirea Soborniceştii Biserici, către aceia ce de la marginile pământului până la marginile lui au primit Evanghelia. Şi pe lângă toate acestea, Sinodul acesta a dat întru a opta praxă a sa şi acestea 22 de Canoane, de nevoie fiind la buna rânduială şi aşezarea Bisericii. Cu care s-au adeverit, împreună şi tot Sfântul şi ecumenicul Sinodul acesta al 7-lea de Sinodul cel ce după acesta s-a adunat în Sfânta Sofia, şi de toţi tâlcuitorii Canoanelor. Iar practicalele Sinodului acestuia, care în opt lucrări se cuprind, se află în tomul al 2-lea al Sinodicalelor, la foaia 719, iar împreună cu practicalele se află, şi osebite epistolii ce se întind către Sinodul acesta.

_____

aceste zise se dovedeşte că rău fac latinii, cei ce nu scriu numele Sfinţilor tuturor pe Icoanele lor, căci după cele hotărâte de acest Sinod, Icoana, adică chipul, se aseamănă cu acela al căruia este chipul, ci şi se sfinţeşte, atât de la caracter, cât şi de la numele cel închipuit. Dumnezeiescul Grigorie al Tesalonicului zice, că se cade a se scrie Numele lui Iisus Hristos încă şi pe Crucile cele nezugrăvite, ce se înfig pe la căi, sau pe la uşi, sau şi la alte părţi. Ca de la nume să se cu-noască că sunt ale lui Hristos, şi nu ale tâlharilor celor ce s-au răstignit împreună cu Hristos. De nevoie este însă, să adăugăm şi aceasta aici, că cei ce ţin Icoane Sfinte la praznicile oarecăror Sfinţi, şi se poartă cu ele încolo şi încoace, sărind cu necuviinţă ca nişte îndrăciţi, şi spunând ca când cele viitoare, şi arătând lucruri ascunse, şi alte mincinoase proziceri, şi vrăji făcând, aceştia zic, se cuvine prea greu a se canonisi de către Arhierei şi duhovnici, pentru că înnoiesc superstiţiile (disidemoniile) elinilor şi ale păgânilor, şi trebuie a se îndrepta aspre pedepse de către Sfânta Biserică. Trebuie a şti şi aceasta: că de vreme ce Sfântul Sinodul acesta la multe locuri zice, că ceea ce arată Scriptura, şi Evanghelia prin graiuri, aceea înfăţişează zugravul prin Icoane; pentru această pricină zugravii trebuie bine a lua aminte, şi a şti mai întâi ce zice Scriptura şi Evanghelia, ca să zugrăvească Icoanele după înţelegerea Sfintei Scripturi. Sau de nu ştiu ei, să întrebe pe cei ce ştiu ca să se înveţe, şi să nu zugrăvească unele în loc de altele, şi de multe ori încă prea necuviincioase şi împotriva Evangheliei. Precum a zugrăvit pe Domnul la înjumătăţirea Praznicului Cincizecimii copil tânăr, şi fără de barbă învăţând, de vreme ce Domnul atunci era Bărbat desăvârşit după Botez. A zugrăvi pe apostolul Pavel la Înălţare, şi la Pogorârea Duhului Sfânt, de vreme ce el s-a făcut ucenic al lui Hristos după acestea, şi după uciderea cu pietre a lui Ştefan. A zugrăvi Învierea lui Hristos, nu din Mormânt ieşind, şi pe ostaşi împrejurul Mormântului fiind şi străjuind, şi pe Îngeri pe piatră şezând, precum zice Evanghelia; ci zugrăvind, pe Hristos în iad pogorându-Se, şi pe Adam şi pe Eva de Mâinile Lui ţiindu-se, şi uşile şi încuietorile iadului zăvorâte; şi mulţi draci întunecaţi fiind acolo, şi pe toţi Patriarhii şi proorocii; Care nu sunt Icoană a Învierii, ci închipuire a pogorârii Domnului în iad, fiind Sufletul despărţit de Trup; că Sufletul singur cu puterea cea Dumnezeiască ce avea s-a pogorât în iad, iar Trupul zăcea în Mormânt mort; iar la Înviere iarăşi s-a unit Sufletul cu Trupul, şi aceasta este Învierea. Pe lângă acestea, nu se cuvine a zugrăvi la Icoana Pogorârii Duhului Sfânt un om dedesubtul Apostolilor, şi a-l însemna lumea, ci în locul acestuia, se cade a zugrăvi pe Proorocul Ioil, ce zice: „Voi turna din Duhul meu peste tot trupul”, precum aşa au oarecare vechi Icoane. Acestea şi alte asemeni necuviinţe închipuiesc zugravii din neştiinţă şi din rău obicei, ci îndrepteze-se, silindu-se încă a se face buni şi iscusiţi zugravi, ca Icoanele cele ce se fac de ei să aibă asemănare cu aceia ale cărora sunt chipurile, precum porunceşte Sfântul Sinod acesta, şi nu a fi orecare grozăvii neasemănate.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-327/