Pidalion 1844, pag. 327

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/19/pidalion-1844-pag-326/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 327

CELE 22 DE CANOANE ALE SFÂNTULUI
ŞI ECUMENICULUI AL 7-LEA SINOD TÂLCUITE

CANONUL 1
Celor ce s-au norocit de vrednicia ieraticească, mărturiile şi isprăvile le sunt însemnările [descrierile] cele ale canoniceştilor aşezământuri, pe care cu bucurie primindu-le, împreună cu apărătorul de cele dumnezeieşti David cântăm către Stăpânul Dumnezeu zicând: „În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca întru toată bogăţiaşi ,,Ai poruncit dreptate a fi mărturiile Tale în veac; „Înţelepţeşte-mă şi voi fi viu[Psalm 118, vers. 14, 138, 144]. Şi dacă proorocescul glas porunceşte nouă în veac să păzim poruncile lui Dumne-zeu, şi să vieţuim întru ele, arătat este că ele rămân de-a pururea neclătite, şi nemişcate. Că şi văzătorul de Dumnezeu Moisi aşa zice: „Întru ele nu este cu putinţă a se adăogi, şi din ele nu este cu putinţă a se scădea [a 2-a lege 12, 32]. Şi Dumnezeiescul Apostol Petru întru acestea lăudându-se strigă: „La care doresc îngerii a privi. Şi Pavel zice: „Sau noi, sau înger din cer, de va vesti vouă afară de ceea ce aţi primit, anatema fie[Galateni 1,8]. Deci acestea aşa fiind şi mărturisindu-ne nouă, bucurându-ne de ele, ca cum ar afla cineva dobânzi multe [Psalm 118, 162], cu îmbrăţişare primind dumnezeieştile Canoane, şi întreg aşezământul lor şi neclătit îl întărim, care s-a aşezat de către trâmbiţele Duhului: prealăudaţii Apostoli, şi de către Sfintele ecume-nice Sinoade, şi de către cele ce s-au adunat pe alocuri, spre predarea unor aşezământuri ca acestea, şi de către Sfinţii Părinţii noştri, că de unul şi acelaşi Sfânt Duh luminându-se, au hotărât cele folositoare, şi pe cei ce ei îi dau anatemei, şi noi îi anatematisim, iar pe cei ce îi caterisesc, şi noi îi ca-terisim, iar pe cei ce îi afurisesc, şi noi îi afurisim; iar pe cei ce îi dau certă-rii, şi noi aşişderea îi supunem. „Că neiubitor de argint este chipul; îndes-tulându-ne cu acestea; arătat strigă Dumnezeiescul Apostol Pavel cel ce s-a suit întru al treilea cer şi a auzit graiuri nespuse. [Sinod 4, 1; Sinod 6, 2]

TÂLCUIRE
Dumnezeieştile Canoane, sunt mărturii celor Sfinţiţi, fiindcă mărturisesc şi arată lor cum se cuvine a petrece. Iar isprăvile lor sunt, pentru că păzindu-se de către dânşii, isprăvesc şi îşi îndreptează viaţa lor. Pe acestea Canoane Sino-dul acesta cu bucurie primindu-le prin Canonul acesta, prooroceştile cuvintele acelea ale lui David, le înalţă către Dumnezeu, care aşa zic: „M-am bucurat Doamne întru mărturiile Tale, precum m-aş fi bucurat de aş fi avut toate

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-328/