Pidalion 1844, pag. 328

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-327/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 328

bogăţiile lumii. Şi Tu ai poruncit să păzesc mărturiile Tale în veac, cu care înţelpţeşte-mă şi voi fi viu în ele.” Şi dacă glasul acesta al Proorocului ne po-runceşte să păzim mărturiile lui Dumnezeu de-a pururea, şi să fim vii într-în-sele; arătat este, că şi ele rămân de-a pururea şi neclătite. Pentru aceea şi Moisi zice: „Nici să adaoge cineva în cele ale Legii, nici să scoată”. Şi corifeul (vârfelni-cul) Petru se laudă întru acestea zicând, că: „şi îngerii doresc a privi, întru acelea adică ce au arătat nouă Apostolii cei ce bine au vestit cu Duhul lui Dumnezeu”. Şi Pavel anatematiseşte, măcar de înger de ar fi, cel ce bine vesteşte, afară de cele predanisite. Pentru aceasta şi noi (zic Sfinţii Părinţi) bucurându-ne de dumne-zeieştile Canoane, precum se bucură ostaşii, când găsesc prăzi multe la vrăj-maşii lor cei biruiţi, precum şi aceasta o zice David, le îmbrăţişăm pe ele cu bucurie, şi le ţinem, şi le întărim, atât pe cele aşezate de Sfinţii Apostoli, cât şi pe cele ale celor 6 ecumenice Sinoade, şi ale celor localnice, şi ale Părinţilor celor din parte. Anatematisind adică pe cei ce şi ei îi anatematisesc, caterisind însă pe cei ce şi ei îi caterisesc, şi afurisind pe cei ce şi ei îi afurisesc; şi de obşte a zice, certând şi noi pe cei ce şi ei îi ceartă. Căci, precum aici, neavând socoteală iubitoarea de argint, se îndestulează în avuţiile acestea ce le au, precum zice Pavel, aşa şi noi nici adăogim, nici scădem, ci ne îndestulăm în Canoanele cele hotărâte de Sfinţii Părinţi259. Vezi şi pe cel 1 la Sinodului 4 şi prolegomena Canoanelor cea de la începutul cărţii.

CANONUL 2
De vreme ce cântând ne împreunăm cu Dumnezeu. „Întru îndreptările Tale voi cugeta, nu voi uita cuvintele Tale” [Psalm 118, 16], toţi creştinii (sunt datori) a păzi lucrul acesta mântuitor, iar mai ales, cei îmbrăcaţi cu ieraticeasca vrednicie. Pentru aceasta hotărâm, ca tot cel ce urmează a se înainta la treapta Episcopiei, desăvârşit să ştie Psaltirea, ca dintru aceasta şi pe tot clerul lui aşa să sfătuiască a-l învăţa; să se cerceteze însă cu încredin-ţare de Mitropolitul, de are osârdie a citi, cu luare aminte, şi nu în treacăt, atât Sfintele Canoane, cât şi Sfânta Evanghelie, şi cartea Dumnezeiescului Apostol, şi toată Dumnezeiasca Scriptură. Şi a petrece după dumnezeieştile porunci, şi a învăţa pe norodul său; că fiinţă a ierarhiei noastre sunt cuvin-tele cele de Dumnezeu predanisite. Adică, adevărata ştiinţă a dumnezeieştilor Scripturi, precum marele Dionisie a zis. Iar de s-ar îndoi, şi nu ar pofti aşa să facă şi să înveţe, să nu se hirotonisească. Că prooroceşte a zis Dumnezeu:

________

259 Vezi aici cât de vrednice de cinstire şi de cucernicie sunt dumnezeieştile Canoane, pentru că cu titlurile şi numirile acelea cu care se cinsteşte Scriptura cea de Dumnezeu insuflată, şi Sfântă, cu acelea însuşi cinsteşte pe dumnezeieştile Canoane Sfântul acesta Sinod, mărturie, şi dreptăţi, şi altele ca acestea numindu-le.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-329/