Pidalion 1844, pag. 351

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/06/pidalion-1844-pag-350/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 351

ce le-a afierosit a reşlui ceva dintr-însele, şi atât de înstrăinat să fie de ea ctito-rul şi afierositorul, încât nici el să se facă egumen al ei fără de voia Episcopu-lui, nici pe altul a aşeza într-însa, ca (şi) cum aceasta ar fi însuşită lui269. Fiindcă dacă peste acelea ce dăruieşte cineva omului nu mai poate a porunci mai mult, cum acela pe cele afierosite odată lui Dumnezeu, poate a le stăpâni iarăşi? Unul ca acesta se socoteşte ca un fur de cele sfinte, şi osândei lui Anania şi Safira se supune.

CANONUL 2
Fiindcă unii se formăluiesc a se îmbrăca cu viaţa monahicească, nu ca să slujească lui Dumnezeu cu curăţenie ci cu cucernicia chipului să dobân-dească nume de evlavie, şi de aici să afle îmbelşugată dobândire îndulciri-lor lor, şi numai lepădarea părului făcându-o în casele lor locuiesc şi nici o urmare sau aşezare a monahilor împlinind, au hotărât Sfântul Sinod, ca ni-meni să se învrednicească monahiceştei schime, fără de fiinţa de faţă a celui îndator a-l primi pe el întru supunere şi întru povăţuirea cea asupră-şi, şi care să făgăduiască purtare de grijă, pentru mântuirea sufletului lui. Bărbat fiind adică iubitor de Dumnezeu, şi proiestos de mănăstire, şi îndestulat a mântui suflet adus de curând la Hristos. Iar de se va vădi vreunul tunzând pe oarecare fără de fiinţa de faţă a povăţuitorului celui îndatorit a-l lua pe el sub ascultare, acesta caterisirii să se supună, ca un nesupus Canoanelor şi stricător al monahiceştii bune rânduieli. Iar cel ce fără cuvânt şi fără rându-ială s-a tuns, să se dea în ascultarea şi în mănăstirea ce localnicul Episcop va socoti. Că tunderile cele fără judecată şi greşite, şi pe schima cea monahi-cească o necinstesc, şi numele lui Hristos au făcut a se huli.

TÂLCUIRE
Unii vrând ca să-i evlavisească lumea (sau şi pentru vreo boală oarecare, sau de întristare îndemnându-se) cu făţărnicie se călugăresc, apoi iarăşi şed ca mai înainte în casele lor în lume fără a păzi vreo rânduială şi Canon călugă-resc. Această neorânduială oprindu-o, Sfântul Sinod rânduieşte, ca nici un preot sau şi Arhiereu să nu tundă călugăr fără a fi de faţă stareţ şi nănaş duhov-nicesc, care are a primi purtare de grijă a sufleteştii mântuirii lui, care să fie om iubitor de Dumnezeu şi proestos de mănăstire, şi de ajuns întru a icono-misi către mântuire pe cei de curând şi începători monahi. Iar de ar face cineva

_________

269 Aceasta asemeni să o păzească şi aceia care zidesc schituri ori afierosesc lucruri la acelea, ori dumnezeieşti lăcaşuri, ori alte oarecare afierosind lui Dumnezeu, după ce însă le-au afiero-sit nu mai pot şi aceştia toţi a mai stăpâni cele afierosite.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/06/pidalion-1844-pag-352/