Pidalion 1844, pag. 356

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/06/pidalion-1844-pag-355/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 356

Episcopi a-i fi iertat din nou a-şi zidi mănăstire a sa, spre risipirea Episco-piei sale. Iar de se va vădi vreunul aceasta îndrăznindu-o, el adică cuviincioa-sei certări să se supună, iar mănăstirea cea de nou zidită de el ca cum din început nici ar fi câştigat drept de mănăstire, să se întărească Episcopatului ca un drept de sine-şi câştigat, că nimic din cele afară de lege şi fără cuviinţă înfiinţate poate a aduce sminteală celor înfiinţate canoniceşte.
[Apostolesc 38; Sinod 4, 26; Sinod 7, 11, 12; Antiohia 24,25; Anchira 15; Gangra 7; Cartagina 34,41; Teofil 10; Chiril 2]

TÂLCUIRE
Opreşte Canonul acesta de a trece cu vederea Episcopii pe Episcopiile lor cele ce se primejduiesc a se pierde, şi a zidi mănăstiri loruşi cu cheltuiala lucrurilor Episcopiilor. Căci precum mănăstirile nu este drept a se lipsi de lucrurile lor, aşa nici Episcopiile, şi mai ales când se primejduiesc. Iar de va îndrăzni vreun Episcop a face una ca aceasta, să-şi ia cuviincioasa certare, iar mănăstirea cea din nou zidită de el să rămână ca o avuţie dreaptă a Episco-piei. Fiindcă cele ce se fac fără de lege, nu vatămă nici surpă pe cele ce legiuit şi canoniceşte se fac.

CANONUL 8
Dumnezeiescul şi Sfinţitul Canon al Apostolilor, pe cei ce se taie pe sine-şi ucigaşi de sine-şi se judecă şi preoţi fiind îi cateriseşte, iar nefiind şi de înaintarea cea la preoţie îi opreşte. Făcând de aici cunoscut că, dacă cel ce pe sine-şi se taie este ucigaşi de sineşi, şi cel ce altul taie negreşit ucigaş este. Că cu dreptate l-ar pune cineva pe unul ca acesta ocărâtor şi al însăşi făpturii este, şi pentru aceasta a hotărât Sfântul Sinod că, dacă vreun Epis-cop sau prezbiter sau diacon, s-ar pârî că scopeşte pe cineva sau cu mâna sa sau din poruncă, acesta caterisirii să se supună, iar de ar fi mirean să se afurisească. Afară de nu cumva căzând în vreo boală, ar fi silit spre tăierea părţii ce pătimeşte. Că precum Canonul cel 1 al Sinodului din Niceea, pe cei ce în boală s-au scopit nu-i pedepseşte pentru boală, aşa şi noi, nici pe preo-ţii cei ce poruncesc a se scopi cei bolnavi îi osândim, nici iarăşi pe mirenii cei ce întrebuinţează lucrarea mâinilor lor spre tăiere, îi învinovăţim. Că aceasta o socotim vindecare bolii, iar nu vrăjmăşuire a făpturii, sau ocară a zidirii. [Apostoleşti 21, 22, 23, 24; Sinod 1, 1]

TÂLCUIRE
Precum Apostolescul Canon 22 porunceşte a nu se face cleric cel ce se scopeşte pe sine-şi, şi cel 23 cateriseşte pe cei ce clerici fiind se scopesc pe

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/06/pidalion-1844-pag-357/