Pidalion 1844, pag. 359

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-358/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 359

TÂLCUIRE
Şi pe Canonul 73 al Apostolilor ce afuriseşte pe cei ce vor întrebuinţa în obştească şi neSfinţită slujire vas Sfinţit sau veştmânt, unii rău tâlcuindu-l ziceau: că nu sunt vrednici de caterisire cei ce îmbrăcămintea Sfintei Mese că-maşă sau alt veştmânt o fac lor, sau Sfântul Potir şi cinstitul Disc şi celelalte Prea dumnezeieşti vase ce sunt în Altar, spre trebuinţa lor le cheltuiesc, sau le spurcă cu neSfinţita întrebuinţare. Fiindcă Apostolii afurisesc numai pe cei ce fac unele ca acestea, şi nu-i caterisesc. Deci rânduieşte Canonul acesta că, cei ce zic acestea strâmbă pe Apostolescul Canon, şi după patimile lor rău îl tălmăcesc. Căci dacă Canonul afuriseşte pe acei ce nu le răpesc, ci numai le întrebuinţează la slujba de obşte pe vasele cele afară de Altar Sfinţite numai cu afierosirea la Biserică, cum nu sunt vinovaţi, nu numai de caterisire ci şi de păgânătatea cea mai de pe urmă, cei ce şi le răpesc şi spurcă pe însăşi Sfintele Sfinţilor cu întrebuinţările cele obşteşti şi necurate, pe Sfintele şi dumnezeieş-tile Potire zic, şi Discuri, şi pe cele asemenea, prin care se săvârşesc Sfintele şi înfricoşatele Taine? Deci oricare ierosit [Sfinţit] va răpi cele ce se află în Sfân-tul Altar, Sfintele vase sau veştminte, sau le va întrebuinţa la slujbă neSfinţită, acesta desăvârşit să se caterisească. Fiindcă răpirea aceasta (ca să zicem aşa) este furare de cele Sfinte (şi este mai mare decât simpla ierosilie). Iar neSfin-ţita slujbă cea de acest fel, este spurcare şi întinare celor Sfinte. Iar pe cei ce întrebuinţează vasele sau veştmintele cele ce se află afară de Sfântul Altar la trebuinţe obşteşti ale lor sau le dau la alţii, şi Apostolescul Canon îi afuriseşte, şi noi asemeni; iar pe cei ce desăvârşit le răpesc îi supunem osândirii furăto-rilor de cele Sfinte.

CANONUL 11
Pe prezbiterii, sau diaconii cei ce iau asuprăşi lumeşti dregătorii, sau purtări de grijă, sau cele ce se zic curatorii în casele boierilor, dumnezeieş-tile şi Sfinţitele Canoane caterisirii îi supun. Deci aceasta şi noi întărindu-o, şi despre ceilalţi ce în cler se numără, rânduim ca dacă vreunul dintre ei ar întrebuinţa lumeşti dregătorii, sau ar lua asuprăşi cele ce se zice curatorii în casele boierilor, sau pe la moşii, acesta să se izgonească din clerul său. Că nimeni poate a sluji la doi domni [Matei 6, 24; Luca 16, 13], după neminci-nosul glas cel însuşi grăit al lui Hristos, adevăratului Dumnezeului nostru.
[Apostoleşti 6, 81, 83; Sinod 4, 3, 7; Sinod 7, 10; Cartagina 18]

TÂLCUIRE
Canonul acesta nu numai pe cei dinăuntrul Altarului Sfinţiţi precum celelalte Canoane rânduiesc, ci şi pe toţi clericii cei de afară de Altar îi opreşte

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-360/