Pidalion 1844, pag. 36

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/11/pidalion-1844-pag-35/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 36

menea şi pe însuşi Mitropolitul înşişi aceşti apropiaţi cu locul trebuie a-l alege şi a-l hirotoni, după Canonul al 6-lea al celui din Sardica. Iar rânduielile Apostolilor (cartea a 8-a, cap. 27) poruncesc că cel ce se va hirotoni de un Episcop să se caterisească, dimpreună cu cel ce l-a hirotonit, afară numai dacă după nevoie de prigoană, ori altă oarecare pricină nu pot mulţi a se aduna, şi cu alegerea acestora se va hirotoni de unul. Precum Sidirie s-a hirotonit Episcop Palebiskei, după Sinesie, nu de trei ci de un Episcop de Filon, pentru că nu puteau Episcopii a se înfăţişa în vremurile acelea.

CANONUL 2 (Hirotonia preotului şi diaconului)
Prezbiterul (ori preotul) şi diaconul, şi ceilalţi clerici să se hirotonească de un Episcop.

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte că fiecare preot şi diacon şi ceilalţi clerici34, ipodiaconi adică, anagnoşti şi psalţi, şi cei de aici, să se hirotonească numai de un episcop35.
______________________________
34 Cleric prost (inferior) şi de obşte se numesc toţi aceia care au punere de mână ieraticească şi Bisericească de la Episcopul şi de la cei de aici ai rânduielii Bisericeşti, până la anagnost şi psalt (cântăreţ) şi catehet şi portar, după Canoanele 26, 68 şi 70 Apostoleşti, şi după Canoanele 24 şi 30 ale Laodikiei şi după epistolia marelui Vasile cea către Horepiscopii cei de sub dânsul şi după Nomiconul lui Fotie, titlul I,
cap. 31. Pentru care şi nearaua 123 a lui Iustinian zice aşa: „Iar prezbiterii şi diaconii şi ipodiaconii şi anagnoştii şi psalţii pe care toţi clerici îi numim, care şi canonici se zic după al 6-lea al Antiohiei şi după alte Canoane”. Iar chiar clerici se nu-mesc toţi cei ce afară de altar au hirotesie. Iar Valsamon, tâlcuind la Canonul 51 al marelui Vasi-lie, zice că: „Şi monahii clerici se numesc”. Şi s-au numit clerici după Hrisant (Sintagmation foaia a 20-a), de la clerul (sau sorţul) ce au aruncat Apostolii pentru Matia. Iar în ziua de astăzi clerici se numesc mai vârtos cei ce au boierie şi cinuri Bisericeşti, atât cei Sfinţiţi cât şi lumenii.
35 Însemnează că măcar deşi Episcopii, prezbiterii, diaconii şi ipodiaconii se zic chiar să se hirotonească, iar anagnoştii şi psalţii să se pecetluiască adică să se hirotesească după Zonara, şi cei asemenea lor (că hirotesia este mai de obşte decât hirotonia), iar iconomii, ecdichii (arătăto-rii dreptăţii), prosmonarii (străjuitorii) să se pună înainte, după Canonul 2 al Soborului IV. Iar Simeon al Tesalonicului: Episcopii,
prezbiterii şi diaconii se hirotonesc, iar ipodiaconii se hirotesesc, iar anagnoştii se pecetluiesc (se blagoslovesc). Cu toate acestea Canonul acesta, nici o deosebire nu face, ci la toţi clericii zice numele hirotoniei. Şi acesta încă însemneaz-o, după Hrisostom (în cuvântul întâi către Filipeni, foaia a 5-a, tomul 4) cum că Episcopul, prezbiter şi diacon se numeşte (ca unul ce cuprinde lucrările acestora) şi dimpotrivă prezbiterii Episcopi (nu) se numesc (ibidem), iar că prezbiterii, şi diaconii se alegeau precum Episcopii, arătat
este din Canonul al 3-lea al soborului al VII-lea, şi al 7-lea a lui Teofil şi Chiril al Alexandriei tâlcu-ind la capitolul 8 al Numerilor, zisa aceea: „Şi vei aduce pe leviţi înaintea Domnului, şi fiii lui Israel îşi vor pune mâinile lor pe leviţi” (8, 10), zice că pentru cei ce se cheamă la Sfinţita lucrarea lui Hristos hotărăsc noroadele, cu toate că
hotărârea aceasta nu se lucrează în ziua de

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/11/pidalion-1844-pag-37/