Pidalion 1844, pag. 360

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-359/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 360

de a lua asuprăşi lumeşti dregătorii şi curatorii, adică epistasii şi purtări de grijă, ori în case boiereşti ori pe la moşiile lor. Iar cei ce ar cuteza din aceştia a face împotrivă, porunceşte a se lepăda din clerul lor. Fiindcă, după cuvântul Domnului, nimeni poate a sluji la doi domni. (Vezi şi pe cel al 6-lea Apostolesc).

CANONUL 12
Sfântul şi ecumenicul al 6-lea Sinod, pe clericii cei ce în casele de rugă-ciune ce sunt înăuntru în casă liturghisesc, sau botează fără de ştirea Epis-copului, caterisirii îi supune, şi noi aceasta împreună o hotărâm. Că Sfânta Biserică drept îndreptând şi cuvântul cel adevărat solindu-l şi apărându-l, şi cinstirea petrecerii păzindu-o şi învăţând a se depărta de lucrul cel urât şi necuvios, cei ce vieţuiesc cu neînvăţătură şi sunt supuşi pe la case spre a rupe buna rânduială a ei, şi spre a o umple de multă tulburare şi sminteli. Pentru aceasta Sfinţitul şi de Dumnezeu ajutatul Sinod de acum, conglăsu-indu-se cu Sfântul şi ecumenicul al 6-lea Sinod, a rânduit să fie însemnaţi sau rânduiţi cei ce liturghisesc în casele de rugăciune ce sunt prin case, lepădarea din clericat făcându-li-se lor de către Episcopul locului. Iar dacă oarecare afară de aceştia ne bine voind Episcopul, intrând prin case vor îndrăzni a se atinge de Liturghie, aceştia să se caterisească. Iar cei ce se vor cumineca din împărtăşirea acestora, afurisirii să se supună. [Apostolesc 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 59; Sinod 1 şi 2, 13, 14, 15; Gangra 6; Cartagina 10, 62; Antiohia 5; Laodiceea: 58]

TÂLCUIRE
Unit este Canonul acesta cu cel 31 al Sinodului al 6-lea pe care l-am tâl-cuit, şi vezi acolo. Numai aceasta însă adaugă Părinţii Sinodului acestuia că, cei ce vor să liturghisească în casele de rugăciune cele neSfinţite (cu Sfinte Moaşte adică) ce sunt prin case, se cuvine a fi rânduiţi, şi osebiţi spre aceasta de Arhie-reul locului. Iar alţii de vor îndrăzni nerânduiţi de Arhiereu, să se cateriseas-că, iar mirenii cei ce se vor împărtăşi cu dânşii la aceasta, să se afurisească.

CANONUL 13
Semănăturile ereticeştilor zâzanii (neghine) aruncându-le în Biserica lui Hristos (diavolul) cel cu totul rău, şi acestea văzându-le din rădăcină tă-iate cu sabia Duhului, au venit pe altă cale de meşteşugire, apucându-se a despărţi Trupul lui Hristos cu mânia [turbăciunea] schismaticilor. Ci şi pe această vrăjmăşie a lui, Sfântul Sinod zăticnind-o, au hotărât de acum înainte ca, ori prezbiter ori diacon, osândindu-l pe Episcopul său pentru oarecare vinovăţii, mai înainte de Sinodiceasca judecată şi cercetare şi de osândirea

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-361/