Pidalion 1844, pag. 361

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-360/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 361

cea deplinită asupra lui, ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea lui, şi numele lui nu-l va pomeni în Sfinţitele rugăciuni ale Liturghiilor după obiceiul predat Bisericii, acesta să se supună caterisirii, şi de toată ierati-ceasca cinste să se lipsească. Că cel rânduit în ceata prezbiteriei şi judecata Mitropoliţilor o răpeşte şi mai înainte de judecată el osândeşte, după soco-teala sa, pe părintele şi Episcopul său, acesta nu este vrednic nici de cinstea prezbiterului nici de numire. Iar cei ce vor urma acestuia, de ar fi oarecare din cei ierosiţi, şi ei să cadă din cinstea lor, iar de ar fi monahi sau mireni desăvârşit să se afurisească de Biserică, până când scuipând legătura cea către schismatici, se vor întoarce către Episcopul său.
[Apostolesc 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 31, 34; Sinod 1 şi 2, 12, 14, 15; Gangra 6; Cartagina 10, 11, 62; Antiohia 5]

TÂLCUIRE
Atât cu ereticii cât şi cu schismaticii, se apucă diavolul să rupă Trupul lui Hristos, adică pe Biserica Lui. Pentru aceasta Canonul acesta rânduieşte că, oricare prezbiter sau diacon s-ar despărţi de împărtăşirea Episcopului lor şi numele lui nu-l vor pomeni după obicei, mai înainte de a cerceta Sinodul vinovăţiile lui şi de a-l osândi, unii ca aceştia să se caterisească, pentru că nu sunt vrednici a avea vrednicia şi numele prezbiterului sau al diaconului, cei ce osândesc pe duhovnicescul părinte şi Episcopul lor, şi mai înainte răpesc judecata Mitropoliţilor. Că Mitropoliţii iar nu clericii judecă pe Episcopi. Iar cei ce împreună urmează unor apostaţi ca aceştia, de ar fi ierosiţi să se cateri-sească, iar de ar fi monahi sau mireni să se afurisească (adică să se despartă), şi nu numai de dumnezeieştile Taine ci şi de Biserică, până când se vor uni cu Episcopul lor.

CANONUL 14
Dacă vreun Episcop pricinuire de vinovăţie făcând asupra Mitropolitu-lui său şi mai înainte de Sinodiceasca cercetare s-ar depărta pe sine-şi de împărtăşirea cea cu el, şi nu ar pomeni numele lui după obicei întru Dum-nezeiasca Mistagoghie [dumnezeieştile Taine], aceasta a hotărât Sfântul Sinod, a fi caterisit dacă numai apostasind de Mitropolitul său va face schis-mă. Că se cuvine fiecare a-şi cunoaşte măsurile sale, şi nici prezbiterul a defăima pe Episcopul său, nici Episcopul pe Mitropolitul său.
[Apostolesc 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 31, 34; Sinod 1 şi 2, 12, 13, 15; Gangra 6; Cartagina 10, 11, 62; Antiohia 5]

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-362/