Pidalion 1844, pag. 38

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/11/pidalion-1844-pag-37/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 38

evreii aceştia le aduceau lui Dumnezeu: ,,Că spice noi, zice, uscate ori crude nu veţi mânca, până ce nu veţi aduce prinos
Dumnezeului vostru. Şi iarăşi, veţi aduce struguri şi mănunchiuri din pârga secerişului vostru la preot.” (Levitic 23, 10-14). Însă nu ca o nesângeroasă jertfă a Trupului şi Sângelui Domnului, să nu fie! Ci ca o pârgă, şi întâi arătate roade în vremea
cuviincioasă, când se vor coace37. Drept aceea nu este iertat a aduce cineva altceva în Sfântul Altar, afară de untdelemn pentru luminare, şi tămâie la vremea ce se săvârşeşte Dumneze-iasca Liturghie.

SIMFONIE
Întru un glas cu Canonul acesta şi cel de aici al 4-lea rânduieşte, că cele-lalte poame să nu se aducă la jertfelnic, ci la casa Episcopului, ca nişte întâi arătate. Iar cel al 44-lea al Soborului din Cartagina rânduieşte altceva, a nu se aduce la Sfintele Taine decât numai pâine şi vin amestecat cu apă38. Iar cel 28 al Soborului 6
porunceşte, ca strugurii ce se aduc în Sfântul Altar, trebuie a se blagoslovi de preot cu osebită rugăciune şi blagoslovenie de cea a Tainelor, ca
_____________________________

Canon al lor, fiindcă nu zic că îndată acum cu lucrul se află caterisit oricare Episcop sau preot care va primi botezul ereticilor, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut aceasta atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim.
37 Pentru această pricină precum se vede la Praznicul Adormirii PreaSfintei de Dumnezeu Născătoarei, aduceau struguri la Patriarhul în Altarul Bisericii celei din Vlaherna, după sfârşi-tul Dumnezeieştii Liturghii, precum zice Valsamon. Iar în ziua de azi, obiceiul cel mai în multe locuri se ține, este a se aduce struguri cei de acest fel la Praznicul Schimbării la Faţă a Mântuito-rului, şi a se blagoslovi de preoţi. Şi ar putea cineva a se nedumeri, pentru ce numai spicele grâului şi strugurii să se învrednicească de atâta cinste, şi să se aducă în lăuntru în altar, şi nu vreo altă roadă? Poate pentru acesta, pentru că din acestea se face pâinea şi vinul care se prefac în Trupul şi Sângele Domnului. Şi cum că noile mănunchiuri nu sunt legume precum a tâlcuit Valsamon, se arată din însuşi Canonul acesta care pe legume arătat le-a oprit. Pe mănunchiuri şi Teodorit spice noi le-a tâlcuit la tâlcuirea celei leviticeşti, şi Filon iudeul. Iar Canonul 44 al Soborului din Cartageni, anume zice: Să se aducă pârga de struguri şi de grâu.
38 Mai arătat decât toţi proorocii şi mai desluşit a proorocit pe aceste trei feluri de creştinească jertfă Solomon zicând, ca din partea Ipostaticii înţelepciuni a lui Dumnezeu, în capul al nouă-lea a pildelor. „Veniţi de mâncaţi pâinea mea. Şi beţi vinul carele am dres vouă”. Iară în loc de care am dres, arăbeasca tălmăcire are, cel amestecat cu apă. Vezi (Ravvenul Samuil, alcătuire de aur. Cap. 20). Şi înseamnă cum
că unirea vinului şi a apei în Potir, odată se face la Dumne-zeiasca Liturghie. La punerea înainte numai la început adică. Că apa cea caldă care în vremea împărtăşirii singură la urmă se pune, pentru altă pricină
pune. Şi vezi sub însemnarea Cano-nului 32 al Soborului al şaselea. Drept aceea rău fac oarecare făcând a doua unire în vremea heruviceştii cântări, şi punând vin şi apă în Potir. Şi de acum înainte (să) înceteze
(despre) această nerânduială, ca să nu cadă sub Canon şi sub certare. Că niciodată întru altă vreme se face a doua unire fără numai când se întâmplă a se vărsa Sfintele, ori a uita preotul, şi vezi la acelaşi subînsemnare a Canonului al 32-lea al Soborului al VI-lea.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/12/pidalion-1844-pag-39/