Pidalion 1844, pag. 384

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-383/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 384

Citeşte şi pe 51 şi 53 Apostoleşti.

CANONUL 15
Pentru lucrurile cele ce se cuvin domnitoarei Biserici, câte le-au vândut prezbiterii, nefiind Episcopi, să se întoarcă la domnitoarea Biserică. Însă în judecata Episcopului stă, de se cuvine a lua înapoi preţul (cei ce l-au cum-părat), sau şi de nu, pentru că de multe ori venitul celor vândute dau însuşi lor mai mult decât preţul.

TÂLCUIRE
Dacă prezbiterii, şi ceilalţi clerici (de la treapta cea mai mare şi până la cea mai josită) pentru oarecare trebuinţă au vândut oarecare lucruri ale Biseri-cii Episcopiei fără ştirea Episcopului, sau nefiind de faţă, sau murind, Biserica, adică Episcopia, le ia iarăşi înapoi de la cei ce le-au cumpărat. Însă în judecate Episcopului stă a întoarce preţul vânzării, sau a nu-l întoarce. Căci de multe ori fiind lucrurile roditoare, pot cumpărătorii a scoate din venituri, mai mult decât preţul cumpărării, pentru aceasta nu este drept a-l lua de două ori. Vezi şi pe 38 Apostolesc. Şi pentru ce însă se zice Biserica domnitoare, am zis la subînsemnarea celui 74 al Sinodului 6.

CANONUL 16
Despre cei ce au gustat cele dobitoceşti sau le şi gustă, câţi au păcătuit mai înainte de a se face de 20 de ani, cincisprezece ani să fie căzând, împăr-tăşindu-se de rugăciuni numai. Apoi, întru împărtăşire (de rugăciunile preo-ţilor) să fie cinci ani, şi atunci să se atingă de proaducere [prosfora]. Să se cerceteze însă viaţa lor, şi cea din vremea canonisirii, şi aşa să dobândească iubirea de oameni. Iar dacă oarecare cu îmbelşugare au fost întru păcate, să aibă canonisirea cea lungă. Iar câţi trecând peste vârsta aceasta, şi femei având, au căzut în păcatul acesta, douăzeci şi cinci de ani îngenunchind, să se învrednicească împărtăşirii celei de rugăciuni. Apoi, împlinind cinci ani întru împărtăşirea rugăciunilor preoţilor, să se învrednicească de proadu-cere [prosfora]. Iar dacă unii şi femei având, şi trecând vârsta de cincizeci de ani au păcătuit, la ieşirea din viaţă să se învrednicească împărtăşirii.

TÂLCUIRE
Câţi din creştini au căzut sau cad în păcat cu dobitoacele necuvântătoare, porunceşte Canonul acesta a nu se canonisi toţi deopotrivă. Ci cei ce au păcă-tuit uneori, mai înainte de a fi de douăzeci de ani, şi neavând femei, aceştia cincisprezece ani să stea în locul celor ce cad cu genunchii la pământ, şi cinci

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/22/pidalion-1844-pag-385/