Pidalion 1844, pag. 394

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-393/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 394

TÂLCUIRE
Acest Canon opreşte pe preotul a mânca la nunta cununiei a doua. Fiindcă această nuntă este supusă canonisirii, iar preotul de va mânca, arată, că bine voieşte şi se bucură de această nuntă supusă canonisirii. Că nunta în-tâia, după Teologul Grigorie, este lege. „Că una este legiuita însoţire, şi a femeii către bărbat, şi a bărbatului către femeie prin Dumnezeiescul glas, şi prin venirea de faţă la nunta cea în Cana Galileii, legiuită.” Pentru aceasta fiind neosândită, se încununează, şi cu dumnezeieştile Taine se împărtăşeşte, iar nunta a doua este iertare, că după iertare şi conpogorâre se face întrebuinţa-rea ei. Căci şi ceea ce zice Pavel despre văduve: „Iar de nu se înfrânează mări-te-se”. [I Corinteni 7, 9] Hrisostom tâlcuind-o zice, că-i cu iertare, iar nu după poruncă (după chipul ce a iertat şi deasa împreunare a celor din întâia nuntă pentru slăbiciunea lor). Iar dacă-i după iertare, arătat este că nici nu este binecuvântată, nici fără canonisire, ci supusă canonisirii, şi păcat.

CANONUL 8
(Dacă) muierea vreunui mirean a preacurvit, de se va vădi arătat, unul ca acela nu poate a veni în slujba (Bisericească adică). Iar dacă după hiroto-nie va preacurvi (aceea), este dator a o lăsa pe ea. Iar de va vieţui împreună (cu ea), nu poate a se ţine de slujba cea încredinţată lui.

TÂLCUIRE
Acest Canon rânduieşte, că de va preacurvi muierea vreunui bărbat mirean, şi arătat se va vădi de către feţele cele ce pot a o prihăni (despre care vezi la subînsemnarea Canonului 48 Apostolesc) bărbatul uneia ca acesteia nu poate a se sui la vreo treaptă ieraticească. Iar de va preacurvi muierea vreunui preoţit, el de va voi a se ţine de preoţie să o lepede, iar nevrând, să piardă preoţia. Vezi şi cel Apostolesc 25

CANONUL 9
Dacă prezbiterul, mai înainte păcătuind în trup, s-a înaintat, şi va măr-turisi că a păcătuit mai înainte de hirotonie, să nu proaducă [prosforeze], rămânând întru celelalte, pentru cealaltă sârguinţă (a vieţii sale celei îmbu-nătăţite). Că celelalte păcate, mulţi au zis, că iartă şi pe hirotesia. Iar dacă însuşi nu va mărturisi, şi nu se va putea vădi arătat, la însuşi acela să fie stăpânirea.

TÂLCUIRE
Dacă vreun preot, mai înainte de hirotonie a păcătuit cu împreunare tru-pească. Şi după hirotonie va mărturisi însuşi (duhovnicescului său părinte,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-395/