Pidalion 1844, pag. 395

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-394/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 395

sau Arhiereului), porunceşte Canonul acesta, că nu se cuvine a lucra cele Sfin-ţite. Să rămână însă în pronomiile preoţilor, adică în cinstea cea din afară. Acestea însă să le aibă pentru fapta bună a sa, şi mai ales pentru osârdnica pocăinţă, şi mărturisirea ceea ce de sine-şi a făcut. Iar de nu se va mărturisi şi dacă se va vădi despre alţii, că a făcut păcatul acesta, nici aceste pronomii nu poate a le avea. Ci caterisindu-se se va lepăda în locul mirenilor, ca un mirean. Însă cinci martori trebuie să adeverească prihana aceasta a unui preot ca acesta.

CANONUL 10
Aşişderea şi diaconul de va cădea întru acestaşi păcat, să aibă rându-iala slujitorului.

TÂLCUIRE
Iar de va cădea şi diaconul în păcat trupesc mai înainte de hirotonie, şi după hirotonie va mărturisi însuşi, să se caterisească de diaconie, şi să aibă rânduiala slujitorului, şi a clericului, adică de ipodiacon, de citeţ, sau de cân-tăreţ, însă de se va mărturisi singur de bună voie; iar de se va vădi de către alţii, cu vrednice de credinţă mărturii, precum s-a zis la al 9-lea Canon, nici în rânduiala de cleric nu va putea a rămâne. Citeşte şi pe al 9-lea Canon al Sinodului întăi, şi 141 din Cartagina.

CANONUL 11
Prezbiterul mai înainte de 30 de ani să nu se hirotonisească, de ar fi omul şi foarte vrednic, ci să aştepte. Că Domnul Iisus Hristos în anul al 30-lea S-a botezat, şi a început a învăţa.

TÂLCUIRE
Acest Canon întocmai l-a luat Sinodul al 6-lea şi face Canonul său 14. Şi vezi tâlcuirea lui acolo.

CANONUL 12
Dacă oarecare bolind se va lumina, nu poate a se înainta la prezbiterie. Că n-a fost credinţa lui din voinţă, ci din nevoie. Fără numai poate pentru sârguinţa sa cea din urmă, şi credinţa, şi pentru raritatea oamenilor.

TÂLCUIRE
Porunceşte Canonul acesta că dacă vreunul ce se catihiseşte, fiind sănă-tos, va zăbovi a lua Sfântul Botez, apoi venind în primejdie de moarte din vreo boală şi temându-se se va boteza, unul ca acesta să nu se preoţească.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-396/