Pidalion 1844, pag. 399

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-398/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 399

TÂLCUIRE
Precum Maniheii mai întâi, şi alţi eretici, legiuita nuntă o prihăneau, aşa şi ucenicii spurcatului Eustatie în urmă. Despre care cu chip proorocesc a zis Dumnezeiescul Apostol: „Că în vremurile cele de apoi se vor depărta unii de la credinţă, întru făţărnicie grăind minciuni, fiind atraşi la a lor ştiinţă, oprind de a se însura” [I Timotei 4, 1-3]. Pentru aceasta şi Canonul acesta anatemati-seşte pe unii ca aceştia ce prihănesc nunta, şi se îngreţăluesc de creştina şi evlavioasa femeie ca de un lucru necurat, care se culcă cu creştinul său bărbat, zicând ei că pentru trupeasca aceasta împreunare, ea nu poate intra în Împărăţia cerurilor. Vezi şi pe cel 5 şi 51 Apostolesc.

CANONUL 2
Dacă cineva pe cel ce mănâncă carne (afară de sânge, şi jertfă idoleas-că, şi sugrumat), cu evlavie şi cu credinţă, l-ar osândi, ca şi cum nu ar avea nădejde, pentru că se împărtăşeşte cu aceasta, anatema fie.
[Apostoleşti 51, 63; Sinod 6, 67; Anghira 14; Vasilie 86]

TÂLCUIRE
Şi aceasta Apostolul o au proorocit, că vor zice cei de pe lângă Eustatie, care prihănea pe cei ce mănâncă carne, că zice prin urmare la zicerea cea mai de sus: „A se feri de bucatele, pe care Dumnezeu le-a făcut spre împărtăşire” [I Timotei 4, 3]. Pentru aceasta Canonul acesta anatematiseşte pe cei ce prihănesc pe cel ce cu mulţumire şi cu credinţă mănâncă carne, şi zic că acesta n-ar avea nădejde de mântuire pentru că mănâncă. Vezi şi pe cel 51 şi 63 Apostolesc.

CANONUL 3
Dacă cineva, cu pricinuire de teosevie (cinstire de Dumnezeu), ar învăţa pe slugă (sau şerbul) a defăima pe stăpân, şi a se depărta de slujbă, şi a nu sluji stăpânului său cu bună voinţă şi cu toată cinstea, anatema fie.
[Apostolesc 82; Sinod 4, 4; Sinod 6, 85; Cartagina 73, 90; Vasilie: 41, 42]

TÂLCUIRE
Fiindcă Apostolul şi către Timotei scriind zice: „Câţi sunt sub jug robi, pe stăpânii lor socotească-i vrednici de toată cinstea. Iar cei cu stăpâni credin-cioşi, să nu-i defaime, pentru că fraţi sunt, ci mai vârtos slujască-le” [I Timotei 6, 1, 2]. Şi către Tit: „Slugile, sau robii, să se plece stăpânilor săi, şi întru toate să fie lor
bineplăcuţi” [Tit 2, 9]. Deci fiindcă Apostolul acestea zice, iar eustatienii învaţă cele dimpotrivă, pentru aceasta Canonul acesta, urmând Apostoleştii în-văţături, anatematiseşte pe cei ce învaţă dimpotrivă. Vezi şi pe cel Apostolesc 82.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-400/