Pidalion 1844, pag. 40

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/12/pidalion-1844-pag-39/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 40

lor şi fără de nici o binecuvântată pricină. Iar Domnul la Evanghelie, o a oprit aceasta foarte. De unde şi Apostolii, urmând rânduirii Domnului, opresc aceasta în Canonul acesta şi zic: Episcopul, sau preotul, sau diaconul, să nu îşi lepede femeia, adică să nu o despartă cu sila, adică fără de învoiala aceleia pentru pricinuire şi chip de evlavie. Iar de o va despărţi, să se afurisească, până ce se va îndupleca ca iarăşi să o ia în casa sa. Iar de va rămânea întru pizma sa şi nu va voi a o primi, să se caterisească de tot de preoţie. Fiindcă cu aceasta ce face se vede că necinsteşte
nunta, care după Apostolul este cinstită, şi că socoteşte patul şi împreunarea necurate, care de însuşi Apostolul s-au numit nespurcate (Evr. 13, 4; Col. 3, 19). Las a zice că şi la această despărţire mijloceşte preacurvie, precum au zis Domnul: „Cela
ce şi-ar lăsa pe femeia sa, afară de cuvânt de curvie, o face pe ea să preacurvească” (Mat. 5; 32). Dar şi Apostolul a zis: „Legatu-te-ai cu femeie, nu căuta dezlegare. Şi, să nu vă lipsiţi pe unul de altul, fără numai dacă din învoire, ca
să vă zăboviţi cu postul şi cu rugăciu-nea40(I Cor. 7, 5,27).

SIMFONIE
Aşa şi Soborul al 6-lea în Canonul 13 rânduieşte, ca să rămână statornice şi nedespărţite căsătoriile celor sfinţiţi, şi fiind aceştia mai înainte de a se sfinţi însuraţi, să nu se oprească pentru nuntă de a lua preoţia. Nici să nu fie datori când se
hirotonesc a mărturisi că după ce se vor face preoţi să se despartă de femeile lor, precum un nelegiuit obicei ca acesta a stăpânit la Roma. Iar deşi Canoanele al 4-lea şi al 33-lea ale Soborului din Cartagina zic că Episcopii şi preoţii şi diaconii şi ipodiaconii să fie întreg înţelepţi, şi să se depărteze de femeile lor după hotarele lor, dar tâlcuitorii Canoanelor, Zonara
_________________________
40 Înseamnă că în vremurile vechi era iertat a avea Episcopii femei, pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte să nu se despartă Episcopul de femeia sa. Iară din vremea Soborului 1 se vede s-au luat obiceiul a nu se însura cei sfinţiţi, şi mai ales Arhiereii, însă câţi voiau şi nu de nevoie, precum aceasta se arată din cuvintele ce au pus înainte Sfântul Pafnutie Mărturisitorul şi Episcopul unei cetăţi a Tivaidelor de sus la Soborul 1 precum vom zice în următoarea subînsemnare a aceluiaşi Canon, adeveritor al obiceiului acestuia încă nu era. Iar Sfântul şi a toată lumea Soborul al 6-lea mai în urmă şi prin Canon a întărit obiceiul acesta, rânduind în al 12-lea Canon al său de nevoie singuri Episcopii să nu aibă femei. Nu stricând pe acest Aposto-lesc (că nu rânduieşte ca preoţii cei ce au femei să le lepede, adică să le despartă în silă şi fără învoirea lor, care este împotriva Apostolescului Canon, ci cu amândoura învoire şi cu mulţu-mire despărţindu-se femeile, aşa cei ce le aveau pe ele preoţii, ori diaconii, ori ipodiaconii, să se hirotonească Episcopi, după Canonul 48 al aceluiaşi), ci înainte purtând grijă zice pentru mântuirea şi mai multa sporire a creştinilor, şi pentru neprihănirea Arhiereştii vrednicii. Fiindcă şi Moise, după ce s-a învrednicit prorocescului Dar, cu femeie nu s-a împreunat după Sfântul Epifanie. (tomul 2, cartea 3, alegerea 87).

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/13/pidalion-1844-pag-41/