Pidalion 1844, pag. 400

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/09/24/pidalion-1844-pag-399/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 400

CANONUL 4
Dacă cineva s-ar îndoi a se împărtăşi de proaducere de la prezbiter însurat, ca şi cum nu i s-ar cuveni să liturghisească, anatema fie.
[Apostolesc 5; Sinod 6, 13, 48; Cartagina 4, 33]

TÂLCUIRE
Acest Canon anatematiseşte pe eustatieni, şi pe toţi ceilalţi cei ce se îndo-iesc, şi se sfiesc a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine de la prezbiter însurat, zicând că pentru nuntă nu se cuvine a liturghisi. Citeşte şi pe cel 5 Apostolesc.

CANONUL 5
Dacă cineva ar învăţa că, casa lui Dumnezeu este lesne defăimată, şi adunările ce se fac într-însa, anatema fie.
[Sinod 6,80; Gangra 20,21; Sard. 11,12]

TÂLCUIRE
Canonul acesta anatematiseşte pe eustatieni, pentru că învăţau pe popor să fugă de biserică, şi să defaime adunările creştinilor ce se fac într-însa, zicând adică, cum că în tot locul poate cineva a se ruga. Că adică Apostolul Pavel a zis să ne rugăm în tot locul [I Timotei 2, 8], dar n-a zis Apostolul să nu mergem şi în Sfintele biserici, ci pentru ca să nu îngrădim numai în Ierusalim locul rugăciunii, precum marele Vasilie tâlcuieşte (întrebarea 50 despre botez). Vezi şi pe Canonul 80 al Sinodului 6.

CANONUL 6
Dacă cineva afară de Biserică osebit ar îmbiserici, şi defăimând Biserica, ar voi a lucra cele ale Bisericii, nefiind împreună prezbiterul, după socotinţa Episcopului, anatema fie.[Apostolesc 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 31, 34; Sinod 1 şi 2, 12, 13, 14, 15; Antiohia 5; Cartagina 10, 11, 62]

TÂLCUIRE
Fiindcă eustatienii afară de obşteasca adunare a credincioşilor ce se făcea în Sfânta biserică, îşi făceau osebite adunări, şi defăimând Biserica lui Dumne-zeu, săvârşeau slujbe osebite prin prezbiterii lor, fără de socotinţa şi sloboze-nia localnicului Episcop, pentru aceasta Canonul îi anatematiseşte pe ei, şi pe cei asemenea lor, ca pe unii ce fac dezbinare. Citeşte şi pe 31 Apostolesc.

CANONUL 7
Dacă oarecine ar voi a lua aduceri de roduri bisericeşti, sau a da, afară