Pidalion 1844, pag. 45

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/14/pidalion-1844-pag-44/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 45

precum prăznuiesc iudeii, în oricare zi se întâmplă 14 a lunii, ci totdeauna Duminică, precum şi aceasta în acelaşi loc Apostolii o zic. Că pentru aceasta şi câteodată când se întâmplă a fi legiuitele paşti (ale iudeilor) în zi de Dumi-nică, noi nu prăznuim întru aceeaşi Paşti ci în viitoarea Duminică, ca să nu prăznuim împreună cu iudeii. Fiindcă şi după însuşi adevărul lucrurilor, atunci întâi iudeii paştile lor au prăznuit, şi apoi Învierea Domnului s-a făcut, al cărui chip şi aducerea aminte aduc Paştile care pe tot anul acum noi le prăznuim.

SIMFONIE
Şi cum că împreună cu iudeii nu se cade a împreună prăznui, ori daru-rile sărbătorilor lor şi azimele a le primi, şi Apostolescul Canon 70 ci şi 37 şi 38 al celui din Laodiceea rânduieşte. Ci nici nu se cade a ne ruga împreună cu ei, după Apostolescul Canon 65, nici untdelemn a nu aduce în sinagoga lor, după Apostolescul Canon 71. Şi cateriseşte pe cei hirotesiţi Canonul 1 al Sobo-rului din Antiohia, pe acei care nu păzesc hotarul cel pentru Paşti a întâiului Sobor, ci îl săvârşesc cu iudeii. Iar Canonul 60 şi 81 şi 117 a celui din Carta-gina rânduieşte pentru zilele Paştilor când să se afle, şi unde să se scrie, şi la ceilalţi să se spună. Iar Canonul 11 al Soborului 6 opreşte încă şi de a chema vreun creştin pe iudei spre lecuire, ori a se scălda cu dânşii.

CANONUL 8 (Împărtăşirea clerului)
Dacă vreun Episcop ori prezbiter ori diacon, sau oricare din catalogul preoţesc, aducerea înainte făcându-se, nu se va împărtăşi, să spuie pricina, şi de
va fi binecuvântată, aibă iertare. Iar de nu o va spune să se afurisească, ca unul ce s-a făcut pricinuitor de vătămare norodului, şi prepus a făcut întru el asupra celui ce o a adus, ca şi cum nu sănătos o a adus (nu a jertfit după rânduială; n. ed.).44

TÂLCUIRE
Canonul acesta va, ca toţi şi mai ales cei hirotonisiţi, să fie înainte gătiţi şi vrednici a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine când se face aducerea îna-inte,
adică Sfinţita slujbă a Trupului Domnului. Iar dacă cineva din ei nu se va împărtăşi fiind faţă la Dumnezeiasca Liturghie, să spună pricina, pentru care nu s-a
împărtăşit45, şi de va fi dreaptă şi binecuvântată să ia iertare. Iar de
__________________
44 În alte tipărituri nu se află aceasta, „ca şi cum nu sănătos o a adus”.
45 Din Canonul acesta se dezleagă păruta împotrivire ce se naşte întru următorul Apostolesc Canon al 9-lea, şi între Hrisostom, şi între celelalte Canoane ale soboarelor şi ale Părinţilor.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/14/pidalion-1844-pag-46/