Pidalion 1844, pag. 46

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/14/pidalion-1844-pag-45/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 46

nu voieşte să o spună, să se afurisească. Fiindcă se face pricină de vătămare norodului, pentru că dă prilej să prepue (presupună) norodul, că preotul ce a liturghisit este nevrednic, şi pentru aceasta n-a voit a se împărtăşi de la el.

CANONUL 9 (Împărtăşirea credincioşilor)
Toţi credincioşii cei ce intră (în biserică) şi aud Scripturile, dar nu rămân la rugăciune, şi la Sfânta Împărtăşanie, ca unii ce fac nerânduială în Biserică trebuie să se afurisească. [A celui 6: 66; Antiohi. 2; Timot. 3: 13]

TÂLCUIRE
Amândoi tâlcuitorii Sfinţitelor Canoane, Zonara şi Valsamon, tâlcuind Apostolescul Canonul acesta, cu un glas zic cum că creştinii câţi intră în bise-rică
când se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie, şi aud Dumnezeieştile Scrip-turi dar nu aşteaptă până la sfârşit nici nu se împărtăşesc, aceştia trebuie să se afurisească, fiindcă pricinuiesc nerânduială în biserică. Şi Zonara zice aşa: „De la toţi Canonul acesta cere, Sfânta Jertfă săvârşindu-se până la sfârşit, să îngăduiască la rugăciune, şi la Sfânta Împărtăşire. Că şi mirenilor atunci ades a se împărtăşi li se cere.” Iar Valsamon: „Rânduirea Canonului acestuia prea iute este. Că afuriseşte pe cei ce intră în biserică şi nu aşteaptă până la sfârşit, nici nu se împărtăşesc”.46
_____________________
Căci Apostolescul Canon 9 rânduieşte să se afurisească toţi creştinii aceia care intră la Litur-ghie şi aud scripturile şi nu se
împărtăşesc. Şi Hrisostom zice să iasă afară din Biserică, şi să nu se roage împreună cu credincioşii, cei ce nu sunt gătiţi a se împărtăşi. „Că zice (în Voroava 3 către efeseni) nu eşti vrednic a te împărtăşi? Nu eşti dar vrednic nici împreună a te ruga cu cei vrednici de a se împărtăşi”. Auzi pe diacon că strigă, câţi sunteţi în pocăinţă (,,chemaţi”) ieşiţi. Câţi nu se împărtăşesc, sunt în pocăinţă. Pentru ce auzind pe diacon că zice, câţi nu puteţi a vă ruga ieşiţi, tu stai cu obrăznicie, şi nu ieşi? Iar Canoane ale soboarelor şi ale Părinţilor la multe părţi orânduiesc dimpotrivă, să stea împreună cu credincioşii şi să se roage împreună în vre-mea Liturghiei mulţi din cei ce se pocăiesc, dar încă să nu se împărtăşească. Deci pe această părută împotrivire o dezleagă şi o învoieşte Canonul acesta al optulea, poruncind celui ce împreună se roagă cu credincioşii şi nu se împărtăşeşte să spună pricina de care se opreşte şi nu se împărtăşeşte. Pentru că cu troposul acesta şi împreună se roagă până în sfârşit, şi nici se împărtăşeşte nici se afuriseşte. Că poate i s-a întâmplat ceva omenesc adică, ori apă să fi băut, ori să fi vărsat, ori altceva să fi pătimit.
46 Neprecurmare (neîncetat) de la Dumnezeiasca Împărtăşire învaţă Canonul acesta. Iar deşi zice Valsamon, la Canonul al 8-lea Apostolesc, că este cu neputinţă a se împărtăşi creştinii în fiecare zi, iată că i se astupă gura de Canonul acesta, şi nevrând mărturiseşte cum că este prea iute, pentru că afuriseşte pe cei ce fug şi nu se împărtăşesc. Căci cum ar fi voit dumnezeieştii Apostoli să legiuiască lucru ce nu era cu putinţă a se păzi? Apoi Canonul nu zice în fiecare zi. Ci pe cei ce nu îngăduiesc la Sfânta împărtăşire, când se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie. Iar celor ce rău tâlcuiesc Canonul şi zic că afuriseşte pe cei ce nu aşteaptă la Liturghie, până ce

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/15/pidalion-1844-pag-47/