Pidalion 1844, pag. 64

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-63/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 64

pentru necinstea să zicem ori pentru greşeala ce le-a făcut unii ca aceştia, ori bătându-i şi toiegindu-i. (I Tim. 5,20). Pe însuşi acest Canon şi Canonul 9 al Soborului 1 şi 2 pomenindu-l, zice: Cum că nu numai se caterisesc ierosiţii acei ce vor lovi însuşi cu mâna lor, ci şi acei ce vor pune pe alţii să bată.

CANONUL 28 (Cel caterisit se afuriseşte de slujeşte)
Dacă vreun Episcop, ori prezbiter, ori diacon, caterisit după dreptate pentru vinovăţii arătate, ar îndrăzni a se atinge de Liturghia (slujba) cea oarecând încredinţată lui, acesta de istov (de tot) taie-se de la Biserică.
[Antioh. 4,12,15; Sard. 14; Vasilie 88]

TÂLCUIRE
Acest canon rânduieşte, că dacă vreun Episcop, ori preot, ori diacon s-ar caterisi după dreptate şi după lege pentru vinovăţii arătate şi dovedite60, Epis-copul de sobor, iar preotul, şi diaconul, ori de Episcopul lor, ori de soborul lor, şi apoi după o legiuită caterisire ca aceasta, de ar fi îndrăznit a întrebuinţa
________________
60 Clericii cei după dreptate pentru vinovăţii arătate caterisiţi de sobor întreg (adică de toţi Episcopii din acea eparhie, şi de Mitropolitul) nu mai pot a face apelaţie, adică a se cerceta judecata lor, la mai mare Bisericească judecătorie. Fiindcă unora ca aceştia nu li se mai dă loc de dezvinovăţire, ori nădejde de întoarcere la starea lor de alt sobor, după Canoanele 4 şi 15 al Antiohiei. Iar de este aceasta adevărată precum şi este, apoi ajutorul apelaţiei nu se dă la fieca-re ce s-ar osândi, precum nu drept zice Valsamon la tâlcuirea Canonul 12 al Antiohiei, nici toate pricinile pot a se apelarisi la mai înalt judeţ. Pentru că nici hotărârea aleşilor judecători nu se ridică la altă judecătorie, după Canonul 109 şi 140 al Cartaginei; nici a clericului aceluia ce se va duce de la nemernicia şi biserica sa, caterisirea ce s-a făcut după sfătuirea Episcopului său, după Canonul 3 al Antiohiei, are loc de dezvinovăţire. Nici aceluia ce lăsând pe soborul cel mai mare, va alerga la împăratul, după Canonul 12 al acestuiaşi. Nici a Patriarhului hotă-râre, nici poate a mai întinde judecata sa la mai mare judecătorie, acela ce cu orice chip s-ar mulţumi şi ar tăcea când se făcea hotărârea judecăţii sale. Deci din acestea zice să încheie cum că, este neadevărat Canonul acela, pe care împotriva lui Atanasie îl puneau înainte Arienii, iar împotriva lui Hrisostom îl puneau înainte Teofil al Alexandriei, care zice aşa: „Oricare Episcop, ori prezbiter, cu dreptate s-au cu nedreptate caterisit, dacă el de sine-şi ar lua iarăşi biserica sa mai-nainte de a se face sobor, lui nu i se mai dă loc de desvinovăţire la alt sobor”. Că este arătat, că aceste fel de Canon, nu face osebire între cel drept şi nedrept; ci întocmai pe amândoi osândeşte în aceeaşi pedeapsă şi osândă. Şi pentru aceasta se împotriveşte Dumne-zeieştii Scripturi, car nu voieşte să se pedepsească dreptul ca păgânul (Facere 18, 23-33). Se împotriveşte încă şi Canonului 14 al Sardiciei, fiindcă acesta zice, că cel ce cu nedreptate s-a caterisit, şi mai-nainte de sobor s-a întors la Biserica sa, nu aibă de aici loc de dezvinovăţire. Iar al Sardichiei cu mai amară numai şi mai grele cuvinte înţelepţind pe unul ca acesta, nu zice, că să nu afle loc de dezvinovăţire la alt sobor. Drept aceea acest Canon, fiindcă s-a făcut de Arieni, şi nu zice drept, s-a stricat de soborul din Sardichia.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-65/