Pidalion 1844, pag. 67

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-66/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 67

TÂLCUIRE
În Canonul 25 al lor au zis dumnezeieştii Apostoli, că nu vei izbândi de două ori împreună. Iar întru acest de faţă Canon, cu îndoită pedeapsă pedep-sesc pe cei ce se hirotonisesc cu bani, pentru covârşirea răutăţii zicând aşa: Oricare Episcop, sau
prezbiter, sau diacon, va lua vrednicia ierosiei (preoţiei) cu bani, să se caterisească şi cel ce s-a hirotonisit şi cel ce l-a hirotonisit, şi să se despartă desăvârşit de la Biserică şi de la rugăciunea credincioşilor, pre-cum s-a despărţit şi Simon vrăjitorul de mine Petru. Căci mai greu păcat şi mai rău nu se poate afla, decât a vinde cineva şi a cumpăra darul Duhului Sfânt, cel ce este cu neputinţă a se vinde şi a se cumpăra. Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Tarasie scriind către Adrian papa Romei, dovedeşte că cei ce hirotonisesc cu bani sunt mai păgâni decât pnevmatomahul Machidonie (lup-tătorul de Duhul Sfânt); fiindcă acela adică, bârfea cum că Duhul cel Sfânt este rob şi zidire a lui Dumnezeu Tatăl, iar cei ce hirotonisesc cu bani se vede că rob al lor fac pe Duhul Sfânt, vânzându-l ca pe rob celor ce le dau bani, aşijderea şi cei ce se hirotonisesc ca pe un rob pe el (pe Duhul Sfânt) îl cumpă-ră de la cei ce îl vând. Şi precum Iuda vânzătorul a vândut pe Fiul lui Dumne-zeu, aşa şi ei prin arginţi vând pe Duhul cel Sfânt. Însă întru aceeaşi epistolie a lui Tarasie, se vede că Dumnezeiescul Hrisostom împreună Soborul de lângă el, a făcut pogorământ şi a iertat a se împărtăşi înlăuntru în Altar, câţi au dat bani lui Antonin Episcopului şi s-au hirotonisit62.
__________________
62 Iar Papa Grigorie scriind către Regele Carol zice, că simoniacii sunt cei mai mari decât toţi ereticii (foaia 323 a tomului dragostei) şi Ghenadie Sholarul zice, că simonia este pricina, pen-tru care au căzut creştinii în primejdiile barbarilor celor fără de Dumnezeu, că este mai mare decât toate păcatele, şi păgânătate prea grea, şi eres de articolul cel întâi al Credinţei (foaia 207 a aceluiaşi tom). Iar Isidor Pelusiotul zice: „Deci tot oricare vinde ieria (hirotonia) ca şi Caiafa, ucigaş de Hristos se află. Că cele ce în lucrări a încredinţa nu poate, acelea cu dogme păgâneşti le câştigă.” (Epistolia 300, 15). Pentru acestea toate dar trebuie a se strica atât hrisovul împăra-tului Isachie Comnino ce rânduieşte, că se cade a lua Arhiereul cel ce hirotoniseşte de la iereii cei hirotonisiţi şapte galbeni unul de la citeţ, trei de la diacon, şi trei de la prezbiter, cât şi soborniceştile hotărâri ale Patriarhilor Mihail şi Nicolae care întăresc pe hrisovul cel mai sus. Fiindcă arătat să împotrivesc Apostoleştilor şi soborniceştilor şi părinteştilor Canoane. Iar legile politiceşti care se împotrivesc Canoanelor sunt fără de tărie. Zice însuşi şi Hrisostom că împăraţii de multe ori nu cu folos pun legile (Vezi faţa 18 la începutul cărţii, Voroava 6 la oborârea chipurilor împărăteşti) las a zice, că iarăşi şi însăşi politiceştile legi surpă pe zisul hri-sov, că nearaoa 123 a lui Iustinian, (ce se află în cartea 3 din Vasileca cu titlul 1 cap. 9), legiuieşte să se păzească mai mult decât toate porunca aceasta, adică a nu se hirotonisi cineva cu dare de bani, sau pe alte oarecare lucruri şi chipuri, iar de se va face aceasta, atât cei de dau, cât şi cei ce iau, încă şi cei ce intră mijlocitori în dările acestea, singuri se osândesc pe sine-şi după Dumne-zeieştile Scripturi, şi Sfinţitele Canoane, caterisindu-se de ierie şi de cinstea soartei (treptei). Iar banii care se vor da la hirotonie să se dea bisericii, sau eparhiei aceleia ai căreia purtare de grijă

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-68/