Pidalion 1844, pag. 68

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-67/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 68

CANONUL 30 (Osândirea traficului de influenţă)
Dacă vreun Episcop, lumeşti stăpânitori întrebuinţând, şi printr-înşii ar câştiga vreo Biserică, să se caterisească şi afurisească împreună cu toţi părtaşii lui.
[Sobor 4, 2; Sobor 7, 3, 5; Laodic. 13]

TÂLCUIRE
Şi canonul acesta, asemenea cu cel de mai sus, îndoit pedepseşte pe unul şi acelaşi păcat, zicând: Oricare Episcop ar întrebuinţa stăpânitori lumeşti, şi prin
mijlocirea lor ar lua vreo Episcopie, sau Mitropolie, să se caterisească împreună şi
să se despartă de Biserică, asemenea şi clericii câţi s-ar împărtăşi cu dânsul, ori
Arhiereii cei ce l-au hirotonisit pe el, ori prezbiteri, ori diaconi, ori ipodiaconi, ori citeţii, toţi zic, să se caterisească din soarta lor, şi să se afurisească (adică să
se despartă de la Biserică).

CANONUL 31 (Osândirea schismaticilor)
Dacă vreun prezbiter, defăimând pe Episcopul său, va face adunare osebită, şi alt jerfelnic ar înfiinţa, nici o vină ştiind asupra Episcopului întru buna credinţă şi întru dreptate, caterisească-se, ca un iubitor de începătorie, aşijderea încă şi ceilalţi clerici, câţi se vor uni cu dânsul, că sunt tirani şi uzurpatori. Iar cei lumeşti să se afurisească. Acestea însă facă-se după una, şi a doua, şi a treia rugăminte a Episcopului. [Sobor 4, 18; Sobor 6, 31, 34; Sobor 1 şi 2: 13, 14, 15; Gangra 6; Antiohia 5; Cartagina 10, 11, 62]

TÂLCUIRE
Rânduiala ţine şi pe cele Cereşti, şi pe cele pământeşti, după Teologul Grigorie. Deci se cuvine buna rânduială pretutindeni a se păzi ca una ce ţine şi păzeşte pe toate, iar mai ales între cei Bisericeşti, care sunt datori a cunoaşte fiecare măsurile sale, şi hotărârile rânduielii sale a nu le trece. Ci prezbiterii, şi
diaconii, şi clericii toţi să se supună Episcopului lor, iar Episcopii Mitropolitu-lui
lor, iar Mitropoliţii, patriarhului lor. Pentru aceasta şi Apostolescul Canonul acesta
rânduieşte aşa: Oricare prezbiter ar defăima pe Episcopul său, şi fără să cunoască că greşeşte el arătat sau întru buna credinţă, sau întru dreptate adică, fără să-l
cunoască pe el că arătat este sau eretic, sau nedrept, ar aduna îndeosebi pe creştini, şi zidind altă biserică63, ar Liturghisi într-însa osebit,
_____________
a vrut să cumpere. Iar cel ce a mijlocit sau a apărat aceste hirotonii Canonul porunceşte ca el să dea bisericii aceleia îndoit decât au dat cei ce s-au hirotonisit celor ce i-au hirotonisit.
63 Iar Patriarhiceştile stavropighii ale monastirilor şi bisericilor care în osebite mitropolii, şi arhiepiscopii,
şi episcopii se zidesc, acestea nu sunt alte jerfelnice, nici cei ce zidesc pe acestea, nu se supun certărilor Apostolescului Canonului acestuia, după Valsamon. Că de vreme ce toate

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/24/pidalion-1844-pag-69/