Pidalion 1844, pag. 74

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/25/pidalion-1844-pag-73/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 74

obştească lucrarea fără socotința Mitropolitului lor, aşa asemenea şi Mitropo-litul nu se cuvine a face vreo astfel de lucrare obştească singur şi îndeosebi, fără de socotinţa tuturor Episcopilor săi69. Căci în acest chip va fi unire şi dra-goste şi între Episcopi şi Mitropoliţi, şi între clerici şi între cei lumeni (mireni). Iar din unirea şi dragostea aceasta Se va slăvi Dumnezeu şi Tatăl, prin Fiul Său şi Domnul nostru Iisus Hristos, Care a arătat oamenilor Numele
Părintelui Său, şi Domnul nostru Iisus Hristos, Care a arătat oamenilor Numele Părintelui Său, şi a legiuit dragostea zicând: ,,Întru aceasta vor cunoaşte toţi că ai Mei ucenici sun-teţi, de veţi avea dragoste întru voi”. [Ioan 13, 35] şi se va slăvi întru Sfântul Său Duh, care prin Darul său ne-a unit pe noi întru o duhovnicească
împreunare. Adică, din unirea aceasta se va slăvi Sfânta Treime, Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh, după evanghelicescul glas ce zice: ,,Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel ce este în Ceruri”.70 [Matei 5, 16]

CANONUL 35 (Independența eparhială)
Episcopul să nu îndrăznească a face hirotonii afară din hotarele eparhiei sale, în cetăţile şi satele cele ce nu sunt supuse lui. Iar de se va vădi că a făcut aceasta, fără socotinţa celor ce ţin cetăţile, sau satele acelea, să se caterisească şi el, şi aceia pe care i-a hirotonisit.
[Sobor 2, 2; Sobor 3, 8; Sobor 6, 20; Antioh. 13, 22; Sardic: 3, 11, 12]

TÂLCUIRE
Şi Canonul acesta s-a rânduit pentru unirea şi buna rânduială a Episco-pilor şi a Mitropoliţilor, zicând: Episcopul nu se cade a îndrăzni afară de hota-rele Episcopiei sale să facă hirotonii, sau altă bisericească slujbă să lucreze în oraşele şi satele acelea ce nu sunt supuse lui. (Ci nici Mitropolitul nu are voie să meargă în enoriile Episcopilor lui, şi a săvârşi hirotonii, sau altceva arhie-raticesc). Ci numai atunci are voie a lucra cele de acest fel, când va fi poftit de Arhiereul locurilor acelora. Iar de s-ar vădi că a făcut aceasta de sine-şi fără de socotinţa şi voia Arhiereilor care stăpânesc oraşele şi satele acelea, să se caterisească şi el care peste hotar a hirotonisit, şi aceia pe care i-a hirotonisit71.
_______________

69 Pentru aceasta şi Ioan Chitru zice, că de va sluji Mitropolitul în episcopia Episcopului său, trebuie a o face aceasta cu socotinţa şi voia Episcopului său. La diptice (pomelnice) să se pome-nească numele Patriarhului, şi nu al Episcopului, fiind cu necuviinţă cel mai mare a pomeni numele celui mai mic: (la Armenopul în perilipsul Canoanelor însemnarea 4).
70 Pentru aceasta şi Episcopii Egiptului înfăţişându-se la Soborul 4 au urmat acestui Apostolesc Canon, şi nu au iscălit îndată în epistolia lui Leon, zicând: „Că fără de socotinţa celui întâi între ei, adică a
Episcopului Alexandriei, nu au voie a face vreo lucrare. (praxis 4 a Soborului 4. Vezi şi Canon 30 a aceluiaşi sobor.)
71 Ar putea întreba cineva dacă clericii cei hirotonisiţi de Arhiereul cel de peste hotar, fără de

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/27/pidalion-1844-pag-75/