Pidalion 1844, pag. 81

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-80/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 81

slugi sărace, fiindcă drept este, şi
înaintea lui Dumnezeu, şi înaintea oamen-ilor, nici Biserica a nu se păgubi de lucrurile
sale de către rudele sau poate de către îndatorii Episcopului, nefiind osebite lucrurile lui ci amestecate cu cele ale Bisericii, nici Episcopul sau rudele lui să nu se lipsească de lucrurile cele ce se cuvin lor, fiind amestecate cu lucrurile Bisericii. Nici nu este drept, ca rudele şi moştenitorii Episcopului să cadă în ispite, şi în multe vorbe şi judeţuri, pentru a osebi lucrurile lui de cele ale Bisericii, şi din pricina tuturor acestora, să se hulească pomenirea mortului Episcop, în loc de a se ferici. Deci, pentru ca să lipsească toate gâlcevile acestea, se cuvine Episcopul a avea izvod curat (însemnare) de toate lucrurile sale, şi după izvodul acesta să-şi facă testament (adică diată)79 la moartea sa, şi să lase, precum am zis, averea sa la aceia ce va voi (însă cei ce vor moşteni pe Episcop, se cuvine a plăti şi datoriile, de va avea.). Iar dacă şi Episcopul sau şi oricare alt cleric, sau şi diaconiţă, ar muri fără a face testament de lucrurile sale, şi fără a avea moştenitori legiuiţi, lucrurile acestora le moşteneşte Biserica aceea la care ei au fost hirotonisiţi. (După legiuirea lui Fotie, titlul 10 cap 5, rânduirea 3 a titlului 2 din nearale).

CANONUL 41
Poruncim ca Episcopul să aibă stăpânire peste lucrurile Bisericii, că dacă sufletele cele scumpe ale oamenilor lui i s-au încredinţat, apoi cu cât mai mult trebuie de a porunci pentru bani, încât după a lui stăpânire toate să se ocârmuiască, şi prin prezbiteri şi diaconi să li se dea celor ce au trebu-inţă, cu frica lui Dumnezeu şi cu toată evlavia. Să se împărtăşească însă şi el din cele trebuincioase (de ar avea trebuinţă) la trebuinţele sale cel de ne-voie, şi la ale fraţilor celor din străini, ca nici într-un chip ei să nu fie lipsiţi. Că legea lui Dumnezeu a rânduit, ca cei ce stau înaintea Altarului (jertfel-nicului) de la Jertfelnic să se hrănească. [I Cor. 9,13] Fiindcă nici ostaşul cândva nu se lipseşte de simbria sa, purtând arme asupra potrivnicilor.
[Apost: 38; Sobor 4, 26; Sobor 7, 12; Antioh: 24, 25; Teofil 10, 11; Chiril 2]

TÂLCUIRE
Şi Canonul acesta, asemenea cu cel al 38-lea, dă Episcopului toată stăpâ-nirea asupra bisericeştilor lucruri, zicând: Poruncim ca Episcopul să aibă stăpânire peste lucrurile Bisericii. Căci, dacă încredinţăm lui sufletele cele scumpe ale oamenilor, cărora toată lumea nu este vrednică, mult ne-am lipsi (dacă nu i s-ar încredința stăpânirea şi peste lucrurile Bisericii), adică: toţi banii
________
79 Închipuirea Testamentului vezi-o la sfârşitul cărţii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/03/pidalion-1844-pag-82/