Pidalion 1844, pag. 88

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/04/pidalion-1844-pag-87/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 88

__________
căzut asupra Bisericii, care nici după însemnearea noastră cruţându-ne, ci neruşinându-se a fi decât vremea mai puternici”. Unde arată, că şi cu toate că împăratul era drept slăvitor, şi cu toate că drept slăvirea s-a înfăţişat, şi Sobor de toată lumea asupra lor s-a făcut, însă ei încă erau grei şi sălbatici asupra dreptei slăviri, şi mai puternici decât creştinii. Au zis însă şi mai sus marele Vasilie, că, Botezul celor curaţi (adică al Navatianilor) pe care l-au primit şi al 2-lea şi al 6-lea Sobor, l-au primit pentru iconomia celor mulţi, căci de nu ar fi fost cuvântul acesta al iconomiei, cu Soborul al 6-lea nu s-ar fi împotrivit şi lui-şi, şi soborului al 2-lea de toată lumea, primind el botezul oarecăror eretici, şi Canoanele lui Vasilie pecetluindu-se (adică întărindu-se), care în Canonul 1 şi în cel 47 desăvârşit strică botezul ereticilor? Au doară nu citea aceste Canoane ale lui Vasilie? Sau pentru ce să nu facă osebire, şi să zică, că pecetluieşte pe toate celelalte Canoane ale lui, afară numai de cel 1 şi 47? Arătat este dar, că au lăsat să înţelegem noi, că
marele Vasilie întrebuinţează scumpătatea, iar el, şi cel al 2 a toată lumea au întrebuinţat iconomia, şi aşa nu se vede vreo împotrivă zicere, sau împotrivă între dânşii, şi cuvântul acesta al iconomiei este pricina cea mai întâi şi domnitoare, pentru care Soboarele acestea, botezul altor eretici l-a primit, şi al altora nu. Însă pe lângă cuvântul iconomiei a stătut şi a doua pricină, pentru care a făcut aşa. Iar aceasta este, că ereticii aceia al căror botez le-au primit soboarele acestea, păzeau neschimbat felul, şi materia Botezului ortodocşilor, şi se botezau după forma soborniceştii Biserici; iar ereticii aceia, al cărora botez nu l-au primit, au schimbat săvârşirea Botezului şi o au stricat, adică chipul felului, să zicem aşa, chemarea, sau întrebuinţarea materiei, adică a afundărilor şi a ieşirilor din apă. Şi cum că (în) aceasta a stătut pricina, martori vrednici de credinţă sunt, mai întâi însăşi cuvintele Canonului al 7-lea al Soborului 2. Că pentru ce alta, botezul Evnomianilor şi al Savelianilor nu l-au primit, iar pe al Arienilor şi al Macedonenilor l-au primit, de vreme ce deopotrivă, şi Evnomianii, şi Arienii, şi Macedonenii sunt cu totul cumpliţi eretici? (Fiindcă Evnomie asemenea ca Arie hulea asupra Dumnezeirii a Unuia născut Fiului Tatălui, zicându-L pe El zidire a Tatălui şi slujitor, precum se vede în cuvântul al 2-lea al marelui Vasilie cel asupra lui Evnomie. Şi asemenea ca Macedonie hulea asupra Dumnezei-rii Duhului, zicându-l pe el că este al treilea cu firea după Tatăl, precum se vede aceasta în cuvântul al 3-lea al marelui Vasilie cel asupra lui Evnomie.) Şi savelianii, şi arianii, sunt întoc-mai după eresuri, precum zice Teologul Grigorie. „Întocmai este spre păgânătate, şi savelia-neşte a împreuna, şi arieneşte a despărţi, cea întâi adică cu faţa, iar cea a doua, cu firile. Şi iarăşi, că răul în amândouă este de-o potrivă, măcar deşi se află în cele potrivnice, că socoteala lui Savelie introduce iudaismul, după Sfinţitul Fotie, iar cea a lui Arie, bagă elinismul? Pentru ce dar cei ce sunt deopotrivă după eresuri, nu s-au primit deopotrivă de către sobor? Arătat este, că arienii, şi macedonieni se botezau fără schimbare, ca şi dreptslăvitorii, în trei afundări, şi în trei scoateri, şi în trei chemări ale Sfintei Treimi, fără a schimba nici felul chemărilor nici materia apei. (Că măcar deşi arianul Ualie a pus lege ca botezul să se facă întru o afundare, precum zice Dositei la Dodecavivlion, foaia 86, însă legea aceasta nu s-a ascultat, nici nu s-a întărit, ci a rămas nelucrătoare la arieni; fiindcă nici pomenire de aceasta cât de puţin Canonul nu face, întru cele ce pomeneşte botezul ereticilor, nici Zonara, sau Valsamon, sau Aristin, sau Anoni-mul – cel nenumit, o zic aceasta tâlcuitorii Canoanelor. Şi măcar de au schimbat arienii şi chemările botezului, după Chedrino şi după acestaşi Dositei, zicând: în Numele Tatălui celui mai mare, şi al Fiului celui mai mic, şi al Sfântului Duh celui şi mai mic; Dar nu au făcut schimbarea aceasta înaintea Soborului al 2-lea ci în urmă, precum acestaşi Dositei zice.). Iar evnomianii schimbând chipul materiei Botezului, numai într-o afundare se botezau; precum însăşi cuvintele ce le are Canonul arată anume: „Că pe evnomiani, zice, care întru o afundare

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/04/pidalion-1844-pag-89/