Pidalion 1844, pag. 91

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/04/pidalion-1844-pag-90/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 91
proaduce de dânşii, unul ca acesta, poruncim ca să se caterisească. Fiindcă ce conglăsuire are Hristos cu diavolul? Sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Căci cei ce primesc cele de către eretici, sau şi ei au aceleaşi socoteli ale acelora, sau cel puţin nu au osârdie spre a-i scoate pe dânşii din cacodoxia lor, cei ce bine voiesc (adică se învoiesc) la slujbele acelora, cum pot a-i mustra pe ei ca să lepede eresul lor cel cacodox şi rătăcit.

CANONUL 47
Episcopul, sau prezbiterul, pe cel ce are Botez după adevăr, de-l va bo-teza din început, sau pe cel spurcat de către cei necinstitori de Dumnezeu, de nu îl va boteza, să se caterisească, ca unul ce-şi bate joc de Crucea, şi de Moartea Domnului, şi nu osebeşte pe ierei de către minciunoierei. [Apost. 46, 68; Sobor 2, 7; Sobor 6, 95, 84; Carhid.1; Cart. 8, 35, 57; Vasilie 1, 20, 47]

TÂLCUIRE
Un Botez este predanisit nouă dreptslăvitorilor creştini atât de Domnul nostru, cât şi de Dumnezeieştii Apostoli şi Sfinţii Părinţi. Fiindcă una au stătut şi
Crucea şi Moartea Domnului, întru a cărora închipuire se face Botezul. Pentru aceasta Apostolescul Canonul acesta rânduieşte, că oricare Episcop, sau prez-biter, ar boteza de al doilea din început şi de iznoavă, ca pe un desăvârşit nebotezat, pe cel ce cu adevărat s-a botezat după aşezământul Domnului, şi al Apostolilor, şi al dumnezeieştilor Părinţi, fără de schimbare, adică precum se botează dreptslăvitorii creştini, unul ca acesta să se caterisească. De vreme ce cu acest al doilea din nou Botez, a doua oară răstigneşte şi pilduieşte pe Fiul lui Dumnezeu; care lucru, zice Pavel, că este cu neputinţă. Şi îndoieşte Moartea Domnului, care moarte mai mult nu-L stăpâneşte, după acesta-şi Pavel84.
____________
Hristos 1215, că zice acesta în Canonul 4 că răsăritenii nu liturghiseau acolo, unde mai-nainte ar fi liturghisit apusean, de nu ar fi făcut mai-nainte apă Sfântă, spre curăţire. Şi apoi zice, că răsăritenii al doilea botezau pe apusenii cei ce veneau la Biserica răsăritului, adică ca pe unii ce nu aveau Botez Sfânt şi Apostolesc (Dodecavivlion a lui Dositei, foaia 8, 24). Deci, când până atunci, după mărturia a însuşi vrăjmaşilor, răsăritenii îi botezau, arătat este, că în urmă pentru mare iconomie au întrebuinţat chipul Mirului, fiindcă nu folosea slăbiciunii celei mai de pe urmă a neamului nostru, să aţâţe mai mult mânia papismosului şi cu aceasta încă, fiindcă atunci surpaseră şi stricaseră toate cele rău făcute în Florenţa, şi multă latinească mânie era pentru acestea. Drept aceea, şi după ce a trecut iconomia trebuie să-şi aibă locul lor amărunţimea şi Apostoleştile Canoane.
84 Deci nu zice drept Valsamon în tâlcuirea Canonului 19 al soborului 1 sau şi alţii asemenea cugetători cu Valsamon, cum că se cuvine a se boteza a doua oară aceia, care fiind mai-nainte botezaţi după dreapta credinţă, s-au făcut apoi eretici, şi după aceasta iarăşi s-au întors la dreptslăvitoarea credinţă. Aducând spre mărturie pe Apostolescul Canonul acesta, şi pe cel 19

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/06/pidalion-1844-pag-92/