Pidalion 1844, pag. 98

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/06/pidalion-1844-pag-97/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 98

va lăsa pe bărbatul său fără cuvânt de curvie, şi va lua pe altul. Iar oricare bărbat, sau muiere, despărţindu-se fără pricină binecuvântată şi se vor căsători al doilea, ca nişte preacurvari se cuvine a se canonisi şapte ani cu neîmpărtăşi-rea, după Canonul 87 al Soborului 6, Canon 20 al celui din Anghira şi 77 şi 37 al marelui Vasilie. Citeşte şi Canonul 113 al celui din Cartagina care hotărăşte, că dacă bărbatul şi muierea se vor despărţi fără de curvie, ori trebuie să rămână văduvind, ori să se împace, şi să se unească, precum aceasta o zice şi Apostolul Pavel în cea 1 către Corinteni cap. 7, stih 11.

CANONUL 49

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, după rânduirea Domnului nu ar boteza în Tatăl, şi în Fiul, şi în Sfântul Duh, ci în trei fără de început sau în trei firi, sau în trei mângâietori, să se caterisească. [Matei 28, 19]

TÂLCUIRE

Când a trimis Domnul pe Ucenicii Săi la propovăduirea Evangheliei, le-a zis: „Mergând învăţaţi pe toate neamurile, botezându-i pe ei, în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh”. Deci Apostolescul acesta Canon rânduieşte, că ori-care Episcop, sau prezbiter, nu va boteza cu chipul acesta, după porunca aceasta a Domnului, ci în trei fără de început, şi în trei firi, şi în trei mângâie-tori, să se caterisească. Fiindcă oarecare eretici, hulind pe Sfânta Treime, cu un chip ca aceasta se botezau. Iar Biserica celor drepslăvitori, un fără de început au luat a zice pe Tatăl, pentru că este fără de cauză şi nenăscut. Măcar deşi Fiul fără de început se zice după hronicescul început, precum teologhiseşte Teologul Grigorie. Aşişderea şi Duhul cel Sfânt, dar nu şi după cauză şi după firescul început. Că aceasta însuşire a singur Tatălui este. Şi un Fiu pentru negrăita Naştere. Şi un Mângâietor, pe Duhul cel Sfânt pentru purcederea sa cea mai presus de cuvânt din singur Tatăl. Însemnează însă că toate Canoanele Apostolilor care pomenesc despre Botez, numai de Episcop şi prezbiteri fac pomenire, fiindcă numai lor le este iertat a boteza, nu şi diaconilor, şi altor oarecărora clerici.

CANONUL 50

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter nu va săvârşi trei afundări ale Ta-ine, ci o afundare, care se dă întru Moartea Domnului, să se caterisească. Că nu a zis Domnul întru Moartea Mea botezaţi. ,,Ci mergând, învăţaţi pe toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh[Matei 28, 19]. [Sobor 2, 7]

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/08/pidalion-1844-pag-99/