Parintele cel fara de inceput se cuvine a se zugravi…ca un vechi de zile, nu-L zugravim dupa dumnezeiasca fire

Pidalion 1844, edit. Credința strămoșească 2007

Pag.325

Subnota 258

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL ŞAPTELEA SINOD

3…Se cuvine să însemnăm, că şi Părintele cel fără de început se cuvine a se zugrăvi precum S-a arătat lui Daniil Proorocului ca un vechi de zile. Iar deşi papa Grigorie în epistolia cea către Leon Isavrul (foaia 712 a tomului al 2-lea din Sinodicale) zice că nu închipuim pe Tatăl Domnului Iisus Hristos; dar aceasta nu prost a zice, ci că nu-L zugrăvim după dumnezeiască fire; că aceasta cu neputinţă zice, este a se zugrăvi, şi a se închipui Firea lui Dumnezeu. Care şi Sinodul acesta face, şi toată soborniceasca Biserică, şi nu că nu-l zugrăvea pe El precum S-a arătat proorocului; că de nu L-am zugrăvi pe El nicidecum, pentru ce să zugrăvim atât pe Tatăl, cât şi pe Duhul Sfânt, în chip de Îngeri, de Bărbaţi tineri, precum s-au arătat lui Avraam? Apoi deşi, să zicem, că Grigorie zice aceasta, dar socoteala unui Sinod de mulţi oameni şi ecumenic mai mult se protimiseşte decât socoteala unuia. Iar deşi Sfântul Duh se cuvine a se zugrăvi în chip de porumb, precum s-a arătat, zicem: Că, de vreme ce un persan, cu numele Xenaias, zicea pe lângă altele, că este de minte copilărească a se zugrăvi Sfântul Duh precum s-a arătat în chip de Porumb. Iar acest al 7-lea Sfânt Sinod l-a anatematisit pe el împreună cu ceilalţi luptători de Icoane; din aceasta se socotește că după Sinodul acesta trebuie a se zugrăvi în chip de Porumb precum s-a arătat. Aceasta adeverește și însuși Dositei (fața 655 din Dodecavivlion ).

Canoanele ceale dogmaticesti, Canoanele Sinodelor chiar nu cuprind dogmele credintei(decat rareori)

SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOANN CARTEA AVVEI VARSANUFIE, edit. Predania,Bucureşti 2015.pag.196

366. [370]. Întrebare: Deaca eu adecă voiŭ întreba să iau poruncă, iar Stareţul nu are scopos ca să-mi dea; sau aminterlea, eu adecă nu cer să iau, iar el îmi dă poruncă, oare socoteaşte-să întru poruncă? Şi să cade negreşit să o păzesc? Deaca, de vreame ce sânt canoane bisericeşti şi graiuri ale Părinţilor care sânt puse înainte în scris, oare şi pre aceastea ca pre o poruncă avem nevoe să le păzim?

Răspuns al lui Ioann: Deaca, întrebat fiind, nu au avut scopos ca să-ţi dea poruncă, nu să socoteaşte ţie întru poruncă, deşi tu aceasta ai cerut. Iar deaca el au socotit să-ţi dea ţie poruncă, măcar de şi tu aceasta nu o ai cerut, poruncă iaste, şi trebuinţă iaste să o păzeşti. Iar şi aceaia ca pre o poruncă să cade să o priimeşti, când canoanele ceale dogmaticeşti hotărăsc ceva, sau răspuns al vreunor Părinţi iaste, ca întru hotărâre grăit. Însă dupre întrebarea Părinţilor întemeiază-le în gândul tău. Pentru că, negreşit, nu drept înţelegi putearea graiurilor. Deci prin răspunsul lor, şi întru acesta mai vârtos pleacă-te, şi păzeaşte nestrămutat, ajutându-ţi ţie iubitoriul de oameni Dumnezeu prin rugăciunile sfinţilor. Amin.

======

Pidalion 1844 Edit. Credinta stramoseaca 2007 pag 24-25

24Însemnează însă, că pentru a înţelege cineva mai lesne Canoanele acestea, se cuvine a şti acest 14 preţuiri sau cinstiri, ce de obşte se socotesc la toate Canoanele:

1. Cum că Canoanele se osebesc de hotărâri, de legi, de decreturi, şi de poruncitoarele trimiteri, căci Canoanele Sinoadelor chiar nu cuprind dogmele credinţei (decât rareori), ci pe buna rânduială, pentru aşezarea Bisericii. Iar hotărârile Sinoadelor, cuprind chiar pe singure Dogmele Credinţei. Măcar că unii ori cu abuz (rea întrebuinţare) şi Canoanele le numesc hotărâri.

——-