Mai, mai sfat si porunca

prieteniisfantuluiefrem.ro/2018/04/28/predica-parintelui-xenofont-la-duminica-mironositelor-schitul-radeni-22-aprilie-2018/

Cat priveste faptul ca comuniunea, partasia la erezie cu stiinta sau fara stiinta, e tot erezie, se vede asta tot din scrisorile Sf Teodor Studitul si nu numai . In Scrisoarea 393- Sf Teodor zice despre cei ce au cazut in erezie din nestiinta( e vorba de erezia iconoclasta ) ca trebuie canonisiti 1 an cu oprirea de la impartasire. Deci iata nestiinta-i un pacat, nu mic, nu e ceva neutru.

—–

La pag 123 de la scrisoare respectiva ce scrie:

Așadar, acestea, după cum ni le-a adus Domnul în minte, le-am spus, nu punându-le ca lege (fiindcă nu suntem ierarhi, căci al lor este a da norme în mod canonic), ci ca sfat, de vreme ce suntem în aceeași tagmă cu voi. Și am făcut aceasta, fiind siliți de voi, din pricina incertitudinii celor care sunt datori să le dea ca norme în mod ierarhic.

==== Daca Sfantul Teodor Studitul zice ca Sinodul e mai mare ca sfatul(sfatul care dupa Sf Ignatie Briancianinov poate fi urmat sau nu ptr ca nu e porunca) Fărâmăturile Ospățului edit. Renașterea 2014 pag.66 : „Un simplu sfat nu implică împlinirea lui necondiționată: poți să-l urmezi sau nu. Sfătuitorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru un sfat, dacă l-a dat cu frica de Dumnezeu și cu smerenie, nu din propia sa inițiativă, ci la cererea insistentă a celui ce îl cere. La fel, cel ce a primit un sfat nu este legat de el; el are libertate de a aprecia și de a decide dacă urmează sau nu sfatul primit.“

VOI DE CE NU ASCULTATI DE ANATHEMA R.O.C.O.R.? care nu e sfat ci PORUNCA

„acelora ce [în mod]
conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-
pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și
religiile] …A N A T H E M A.“

Oare nu trageti lumea la sfaturi si nu la PORUNCA/HOTARAREA R.O.C.O.R.???? ,dovada ca nu faceti deosbire intre sfat si porunca

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/02/09/porunca-canoane-bisericesti-ca-pre-o-porunca-sa-cade-sa-o-priimesti-cand-canoanele-ceale-dogmaticesti-hotarasc-ceva-trebue-socotit-ca-porunca-si-ceea-ce-hotarasc-canoanele-dogmatice-canoanele-ca/

, asa ca V-ATI PRINS SINGURI IN CUVINTELE VOASTRE!!!! Nu mai trageti lumea la sfaturile voastre trageti lumea la Porunca R.O.C.O.R.

porunca, canoane bisericesti, ca pre o poruncă sa cade sa o priimesti, cand canoanele ceale dogmaticesti hotarasc ceva, trebue socotit ca porunca si ceea ce hotarasc canoanele dogmatice, Canoanele ca pe legi le pazim

SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOANN CARTEA AVVEI VARSANUFIE
Trimiteri şi răspunsuri a doi Stareţi Duhovniceşti ce
sihăstriia în chinoviia ce era în ţinutul Gazii şi carea să
zicea a Avvei Serida, prin igumenul carele şi le slujiia lor, ale cărora numele sânt Varsanufie şi Ioann.
Tălmăcită din limba ellinească
de ISAAC DASCĂLUL
în Sfânta Mănăstire Neamţ, la anul dela Hristos 1787, edit. Predania, București 2015, pag.196

366. [370]. Întrebare: Deaca eu adecă voiŭ întreba să iau poruncă, iar Stareţul nu are scopos ca să-mi dea; sau aminterlea, eu adecă nu cer să iau, iar el îmi dă poruncă, oare socoteaşte-să întru poruncă? Şi să cade negreşit
să o păzesc? Deaca, de vreame ce sânt canoane bisericeşti şi graiuri ale
Părinţilor care sânt puse înainte în scris, oare şi pre aceastea ca pre o poruncă avem nevoe să le păzim?
Răspuns al lui Ioann: Deaca, întrebat fiind, nu au avut scopos ca să-ţi dea
poruncă, nu să socoteaşte ţie întru poruncă, deşi tu aceasta ai cerut. Iar deaca el
au socotit să-ţi dea ţie poruncă, măcar de şi tu aceasta nu o ai cerut, poruncă iaste, şi trebuinţă iaste să o păzeşti. Iar şi aceaia ca pre o poruncă să cade să o priimeşti, când canoanele ceale dogmaticeşti hotărăsc ceva, sau răspuns al
vreunor Părinţi iaste, ca întru hotărâre grăit. Însă dupre întrebarea Părinţilor
întemeiază-le în gândul tău. Pentru că, negreşit, nu drept înţelegi putearea graiurilor. Deci prin răspunsul lor, şi întru acesta mai vârtos pleacă-te, şi păzeaşte
nestrămutat, ajutându-ţi ţie iubitoriul de oameni Dumnezeu prin rugăciunile
sfinţilor. Amin.

—————————————

FILOCALIA
SAU CULEGERE DIN SCRIERILE SFINŢILOR
PĂRINŢII CARE ARATĂ CUM SE POATE OMUL
CURĂŢI, LUMINA ŞI DESĂVÂRŞI
Volumul XI
SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOAN
Scrisori duhovniceşti
Traducere, introducere şi note
de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
Ediţie electronică
APOLOGETICUM
2005, Pag.445

370. Î n t r e b a r e: Dacă eu întreb ca să primesc o
poruncă, dar Bătrînul nu are scopul să mi-o dea, sau
dacă, dimpotrivă, eu nu cer, dar el îmi dă o poruncă, o
voi socoti ca poruncă şi trebue numaidecît să o păzesc ?
R ă s p u n s u l lui Ioan: Dacă întrebat, nu a avut
scopul să-ţi dea o poruncă, nu ţi se va socoti ca poruncă
chiar dacă tu ai cerut-o ca poruncă. Iar dacă el a socotit
să-ţi dea o poruncă, chiar dacă tu nu ai cerut-o ca atare,
ea este poruncă şi trebue să o păzeşti. Dar trebue socotit
ca poruncă şi ceea ce hotărăsc canoanele dogmatice 527, sau răspunsul Părinţilor dat în chip de hotărîre. Dar
pentru acestea dă o asigurare gîndului tău, întrebînd pe
Părinţi. Căci nu eşti sigur totdeauna că ai înţelegerea
dreaptă a cuvintelor. Deci încrede-te mai degrabă în
răspunsul lor şi împlineşte-l fără abatere, cu ajutorul
iubitorului de oameni Dumnezeu şi cu rugăciunile
sfinţilor. Amin.

Subnotă

527 Ed. Volos crede că e vorba nu de dogme, ci de canoanele
Sinoadelor, sau ale Părinţilor.

—–

Pidalion 1844

Urmatoarele is doar in pdf nu si in original pag.3

—Pentru cei care sunt în demnitatea preoţească, ţinerea poruncilor canonice este mărturia unei bune rânduieli şi a oricărei unimi duhovniceşti. De aceea noi primim cu
toată inima dumnezeieştile canoane şi întărim în întregime şi fără vreo schimbare
conţinutul lor, aşa cum a fost învăţat de alăutele sfinte ale Duhului, întru toţi slăviţii
Apostoli, de cele şapte sfinte Soboare A-toată-lumea şi de Sinoadele locale întrunite
pentru a proclama astfel de porunci, şi de Sfinţii noştri Părinţi – căci toţi, până la
unul, luminaţi de Duhul Sfânt, au statornicit ceea ce este spre folosul şi mântuirea
sufletelor noastre.—

Pag.26 sunt in original

„Cei ce pun în defăimare Sfintele şi Dumnezeieştile Canoane ale
Sfinţilor Părinţilor noștri, (canoane) care şi pe Sfânta Biserică o sprijinesc și pe toată credința peterec împodobind-o și o povățuiesc către Dumnezeiasca evlavie, (să) fie anatema.

Pag.23 (acestea ce urmeaza sunt in original)subnota 24

1. Cum că Canoanele se osebesc de hotărâri, de legi, de decreturi, şi de poruncitoarele trimiteri,
căci Canoanele Sinoadelor chiar nu cuprind dogmele credinţei (decât rareori), ci pe buna rânduială, pentru aşezarea bisericii.

Iar hotărârile Sinoadelor, cuprind chiar pe singure
Dogmele Credinţei, măcar că unii ori cu abuz (rea întrebuinţare) şi Canoanele le numesc hotărâri. Precum aceasta se arată din câteva Canoane ale celorlalte Sinoade, şi mai ales din cel
al 5-lea al Sinodului din Cartagina şi din Practicalele lui, unde se zice că s-au citit acele 20 de hotărâri ale Sinodului din Niceea, adică acele 20 de Canoane ale lui. Se osebesc Canoanele de
legi, căci legi chiar se numesc cele politiceşti şi din afară ale împăraţilor, Iară Canoanele sunt dinlăuntru şi Bisericeşti, şi mai tari decât legile, precum mai jos vom spune osebit. Se osebesc
Canoanele de decreturi, precum învaţă Gratian în împărţirea în 3 a Canoanelor, ori de
Particularnic (local) Sinod s-au rânduit, ori de Ecumenic s-au hotărât, ori s-au adeverit. Iară
decretul este acela ce Patriarhul cu Sinodul său hotărăşte, spre a nimănuia sfătuire sau răspuns. Se osebesc şi de poruncitoarele trimiteri; căci acestea se rânduiesc, ori de vreun
papă, ori Patriarh, ori şi împreună cu Sinodul lor spre dogmaticeasca sfătuire (Dositei foaia 600 din Dodicavivlion).

Pag.26

Canoanele ca pe legi le păzim.