Sfantul Simeon Evlaviosul, Sfantul Simeon Noul Teolog, anonim

FILOCALIA
SAU CULEGERE DIN SCRIERILE SFINŢILOR PĂRINŢI
CARE ARATĂ CUM SE POATE OMUL CURAŢI,
LUMINA ŞI DESĂVÎRŞI
Volumul VI

BUCUREŞTI
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXĂ
1 9 7 7

pag.117-118

Cap aparte

40. Acest sfînt şi fericit Simeon
243, întrebat odată cum trebuie să fie preotul, a răspuns zicînd : «Eu nu
sînt vrednic să fiu preot. Dar am cunoscut, fără îndoială, cît de vrednic trebuie să fie cel ce va avea să slujească tainele lui Dumnezeu. În primul rînd, să fie curat nu numai cu trupul, ci şi cu sufletul ; pe lîngă
acestea, trebuie să nu fie părtaş la nici un păcat. În al doilea rînd, să fie smerit atît în purtarea din afară, cît
şi în simţirea din lăuntru a sufletului. Apoi cînd stă înaintea sfintei şi sfinţitei Mese, trebuie să vadă, fără îndoială, cu mintea pe Dumnezeu, iar cu simţurile, Sfintele aşezate înainte. Dar nu numai acestea, ci e dator să-L aibă în chip conştient244, sălăşluit în inima sa, şi pe Însuşi Cel prezent în chip nevăzut în daruri, ca să poată
aduce cererile cu îndrăznire. Şi ca prieten care vorbeşte cu prietenul, să zică : «Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău», rugăciunea arătîndu-l ca avînd pe Cel ce e Fiul lui Dumnezeu prin fire, sălăş­
luit în sine împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt245. Aşa am cunoscut eu pe preoţi. Iertaţi-mă părinţi şi fraţi».

Mai spunea şi aceasta, ca despre altul, ascunzîndu-se pe sine şi ocolind slava de la oameni, dar arătîndu-se pe sine însuşi silit de iubirea de oameni. «Am auzit, zicea, de la un preot monah, care avea îndrăzneală
faţă de mine, ca faţă de un frate iubit al lui : «Niciodată n-am liturghisit, fără să văd pe Duhul Sfînt, cum
L-am văzut venind asupra mea cînd mă hirotoneau şi mitropolitul spunea rugăciunea preotului şi Evhologhiul stătea asupra capului meu nevrednic. Întrebat de mine, cum L-a văzut pe Acesta atunci şi în forma cărui chip, a spus : «simplu şi fără chip, dar ca lumină»246.
Şi fiindcă la început mă miram văzînd ceea ce niciodată n-am văzut şi întrebîndu-mă ce poate fi aceasta, Acela mi-a spus în chip tainic, de parcă cunoşteam vocea : «Eu aşa Mă pogor peste toţi proorocii şi apostolii şi ale­şii şi sfinţii de acum ai lui Dumnezeu. Căci sînt Duhul Sfînt al lui Hristos, Căruia I se cuvine slava şi stăpînirea în veci. Amin».

——

243. Ε vorba de Simeon Evlaviosul, autorul capetelor de mai înainte (9—34).

244. Ideea despre conştiinţa prezenţei (γνωστως) lui Hristos în inimă
este, de asemenea, propri e sfîntului Simeon Noului Teolog şi dascălului
său Simeon Evlaviosul şi ucenicului său Nichita Stithatul.
245. Numai unit prin har cu Fiul cel după fire, credinciosul se poate adresa Tatălui ca Tatălui său propriu, fiind înfiat în Fiul.
246. Altă idee comună a celor trei : Simeon Evlaviosul, sfîntul
Simeon Noul Teolog şi Nichita Stithatul.

====Dar, ptr. ca mereu exista si un dar se spune la pag. 97:

Capetele morale ale lui
Simeon Evlaviosul230

230. Capetele 1—33 coincid cu cap. 120—152 din cele 153 date în
Filocalia greacă, sub numele sfîntului Simeon Noul Teolog. Dar în edit. Zagoraios şi ms. român 2252 din Biblioteca Sfîntului Sinod, acestea, plus cele şapte care le urmează, sînt date ca ale lui Simeon Evlaviosul.
Cap. 119 din cele 153 ale sfîntului Simeon Noul Teolog îl omitem. Despre el şi despre cap. 1—7 publicate aci de noi, J. Darrouzes spune că sînt ale unui anonim, iar despre cap. 120—152 din cele 153 ale sfîntului Simeon Noul Teolog, sau 1—33 din cele date aci, recunoaşte că sînt ale lui Simeon Evlaviosul (Chapîtres theologiques, în «Sources chretiennes», nr. 51, p. 13). Iar după tradiţia ediţiei Zagoraios şi a manuscrisului român, cap. 1—7 din această colecţie, prin legătura lor cu cele următoare, par să arate că de fapt sînt tot ale lui Simeon Evlaviosul. Noi nu dăm aci cap. 40
pentru că nu-l socotim util în această colecţie, dar punem în locul lui,
ca al 40-lea, cap. 153 din colecţia lui Simeon Noul Teolog din Filocalia
greacă. El e dat în Zagoraios şi în manuscrisul român ca al 181-lea cap. al lui Simeon Noul Teolog, dar par e să fie al unui anonim, cum spune Darrouzes (ibidem).