Ce intelege Mitropolitul Filaret(R.O.C.O.R.) prin modernism, cine is cei caldicei(ereticii ecumenisti), Biserica Vie(comunista)

Modernismul constă în acea coborâre, acea aliniere a vieţii Bisericii după regulile vieţii obişnuite şi slăbiciunile omeneşti. L-am văzut în Mişcarea Renovaţionistă şi în Biserica Vie din Rusia în anii douăzeci. La prima întrunire a fondatorilor Bisericii Vii, de pe 29 mai 1922, ţelurile ei erau stabilite ca „o revizuire şi schimbare a tuturor faţetelor vieţii Bisericeşti, care sunt cerute de trebuinţele vieţii curente“ (The New Church / Noua Biserică, Prof. B. V. Titlinov, Petrograd-Moscow, 1923, p. 11). Biserica Vie a fost o încercare de transformare adaptată la impunerile condiţiilor dintr-un stat comunist. Modernismul aşează acea conformare la slăbiciunile naturii umane, deasupra impunerilor morale şi chiar dogmatice ale Bisericii. În aceeaşi măsura în care lumea abandonează principiile Creştine, modernismul degradează nivelul vieţii religioase din ce în ce mai mult. În interiorul confesiunilor Vestice vedem că s-a ajuns la o desfiinţare a postirii, o scurtare radicală şi o banalizare a slujbelor religioase, şi, în sfârşit, la totala pustiire spirituală, chiar până la punctul de manifestare a unei atitudini tolerante şi permisive faţă de vicii împotriva firii, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că este ruşinos chiar să şi vorbeşti.

Noua, atot-cuprinzătoarea “biserică“ ce este înălţată de către ecumenişti este de tipul acelei Biserici din Laodiceea prezentate în Apocalipsă: ea este căldicică, nici caldă nici rece faţă de Adevăr, şi acestei noi “biserici“ îi pot fi aplicate acum cuvintele adresate Îngerului Bisericii din Laodiceea din vechime: „Astfel fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea“ (Apocalipsa 3,16). Astfel, pentru că ei n-au primit „dragostea ca să poată fi mântuiţi“, în locul unei renaşteri a religiei, această “biserică“ arată lucrul despre care am fost avertizaţi de către Apostol: „Şi de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni; ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea“ (2 Tesaloniceni 2, 11-12).

—–

Modernism consists in that bringing-down, that re-aligning of the life of the Church according to the principles of current life and human weaknesses. We saw it in the Renovation Movement and in the Living Church in Russia in the twenties. At the first meeting of the founders of the Living Church on May 29, 1922, its aims were determined as a “revision and change of all facets of Church life which are required by the demands of current life” (The New Church, Prof. B. V. Titlinov, Petrograd-Moscow, 1923, p. 11). The Living Church was an attempt at a reformation adjusted to the requirements of the conditions of a communist state. Modernism places that compliance with the weaknesses of human nature above the moral and even doctrinal requirements of the Church. In that measure that the world is abandoning Christian principles, modernism debases the level of religious life more and more. Within the Western confessions we see that there has come about an abolition of fasting, a radical shortening and vulgarization of religious services, and, finally, full spiritual devastation, even to the point of exhibiting an indulgent and permissive attitude toward unnatural vices of which St. Paul said it was shameful even to speak.

The new, all-encompassing “church” which is being erected by the ecumenists is of the nature of that Church of Laodicea exposed in the Book of Revelation: she is lukewarm, neither hot nor cold toward the Truth, and it is to this new “church” that the words addressed by the Angel to the Laodicean Church of old might now be applied: “So that because thou are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth” (Rev. 3:16). Therefore because they have not received “the love that they might be saved,” instead of a religious revival this “church” exhibits that of which the Apostle warned: “And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness” (II Thes. 2:10-12).

glasulstramosesc.ro/blog/cea_de_a_doua_epistola_indurerata_a_mitropolitului_filaret/2018-03-22-611

—-

stmaryofegypt.org/files/library/philaret/philaret6.htm

—-

Talcuirea cu cei caldicei ii sfarama pe EXHILIBRATII(Apostati) care nu au inteles nici azi cum e intelesul ortodox al celor 3 stari:

Pagan, eretic, ortodox

Rece, caldicel, cald

nebotezatul, partasul(partasia)la(cu) erezia, cel simplu

Și Sfantul Teodor Studitul in scrisoarea 452, pag.131 zice:„ a face părtăși pe cei ce au ceva împreună“

Si ce are in comun partasul la erezie daca nu chiar EREZIA

====Inovatorii sa isi ceara scuze public si cei cu partasia(Proiect de Rezolutie)dar si cei (Marturisirea de credinta de la Roman) ce baga pe cei simpli in partasie nerespectand anathema ROCOR-cei ce nu stiu nu sunt afectati dovada e anathema 1983 ca aveti intelesul vostru VICIAT