Sinodiceasca Epistola a Sinodului din Antiohia

Cartea: The Seven Ecumenical Councils by Philip Schaff

pag. 157

The Synod of Antioch in Encæniis

The Synodal Letter.

(Found in Labbe and Cossart, Concilia, Tom. II., col. 559. It really is no part of the canons,
but I have placed it here, because, as Labbe notes, “it is usually prefixed to the canons in the Greek.”)

The holy and most peaceful Synod which has been gathered together in Antioch from the provinces of Cœle-Syria, Phœnicia, Palestine, Arabia, Mesopotamia, Cilicia, and Isauria;166 to our
like-minded and holy fellow Ministers in every Province, health in the Lord. The grace and truth of our Lord and Saviour Jesus Christ hath regarded the holy Church of the Antiochians, and, by joining it together with unity of mind and concord and the Spirit of Peace, hath likewise bettered many other things; and in them all this betterment is wrought by the assistance of the holy and peace-giving Spirit. Wherefore, that which after much examination and investigation,
was unanimously agreed upon by us bishops, who coming out of various Provinces have met together in Antioch, we have now brought to your knowledge; trusting in the grace of Christ and in the Holy Spirit of Peace, that ye also will agree with us and stand by us as far as in you lies, striving with us in prayers, and being even more united with us, following the Holy Spirit, uniting in our definitions, and decreeing the same things as we; ye, in the concord which proceedeth of the
Holy Spirit, sealing and confirming what has been determined.
Now the Canons of the Church which have been settled are hereto appended.

====

Cele Șapte Ecumenice Sinoade de Philip Schaff

pag. 157

Sinodul din Antiohia în Efes

Sinodiceasca Epistolă.

(Găsită în Lavve și Cossart Sinod,Tom. II., col. 559. Acesta, cu adevărat nu este parte a canoanelor, dar am plasat-o aici, pentru că, așa cum Lavve notează, “ acesta este de obicei înainte la canoanele în Greacă.”)

Sfântul și cel mai pașnic Sinod care a fost adunat împreună în Antiohia din provinciile Hârtopul-Siriei, Fenicia, Palestina, Arabia, Mesopotamia, Cilicia și Isauria,166 către ai noștri cu aceeași-minte și sfinți frați Slujitor din fiecare Provincie, sănătate în Domnul. Harul și adevărul ale Domnului nostru și Mântuitor Iisus Hristos a privit sfânta Biserică a Antiohienilor, și, prin unire-împreună cu unimea/unitatea minții și înțelegere/armonie și Duhul Păcii, a îmbunătățit la fel multe alte lucruri; și în toate acestea această îmbunătățire este lucrată de ajutor al sfântului și de pace-dătătorul Duh. Deci, ceea ce după îndelungă cercetare și judecată, a fost deplină înțelegere asupra de către noi episcopii, care au venit din diferite Provincii s-au întâlnit împreună în Antiohia, v-am adus acum la cunonștință, nadăjduind în harul lui Hristos și în Duhul Sfânt al Păcii, ca și tu de asemenea să fi de acord cu noi și să te alături nouă în măsura în care în tine stă, stăruind cu noi în rugăciuni, și fiind chiar mai mult unit cu noi,urmând Duhul Sfânt, unindu-ne în ale noastre definiții, și decretând aceleași lucruri ca noi; tu, în înțelegerea/armonia care iese din Duhul Sfânt, pecetluind și adeverind/aprobând/întărind ceea ce a fost hotărât/stabilit.

Acum Canoane ale Bisericii care au fost statornicite sunt la acest document adăugate