Sinodiceasca Epistola a Sinodului din Gangra

Cartea: The Seven Ecumenical Councils by Philip Schaff

pag. 140

Synodical Letter of the Council of Gangra.
EUSEBIUS, Ælian, Eugenius, Olympius, Bithynicus, Gregory, Philetus, Pappus, Eulalius, Hypatius,
Proæresius, Basil and Bassus,148 assembled in the holy Synod at Gangra, to our most honoured lords
and fellow-ministers in Armenia wish health in the Lord.
FORASMUCH as the most Holy Synod of Bishops, assembled on account of certain necessary
matters of ecclesiastical business in the Church at Gangra, on inquiring also into the matters which concern Eustathius, found that many things had been unlawfully done by these very men who are partisans of Eustathius, it was compelled to make definitions, which it has hastened to make known
to all, for the removal of whatever has by him been done amiss. For, from their utter abhorrence of marriage, and from their adoption of the proposition that no one living in a state of marriage has any hope towards God, many misguided married women have forsaken their husbands, and husbands
their wives: then, afterwards, not being able to contain, they have fallen into adultery; and so, through such a principle as this, have come to shame. They were found, moreover, fomenting separations from the houses of God and of the Church; treating the Church and its members with
disdain, and establishing separate meetings and assemblies, and different doctrines and other things
in opposition to the Churches and those things which are done in the Church; wearing strange apparel, to the destruction of the common custom of dress; making distributions, among themselves and their adherents as saints, of the first-fruits of the Church, which have, from the first, been given to the Church; slaves also leaving their masters, and, on account of their own strange apparel, acting insolently towards their masters; women, too, disregarding decent custom, and, instead of womanly
apparel, wearing men’s clothes, thinking to be justified because of these; while many of them,
under a pretext of piety, cut off the growth of hair, which is natural to woman; [and these persons were found] fasting on the Lord’s Day, despising the sacredness of that free day, but disdaining
and eating on the fasts appointed in the Church; and certain of them abhor the eating of flesh; neither
do they tolerate prayers in the houses of married persons, but, on the contrary, despise such prayers when they are made, and often refuse to partake when Oblations are offered in the houses of married persons; contemning married presbyters, and refusing to touch their ministrations; condemning the services in honour of the Martyrs149 and those who gather or minister therein, and the rich also who
do not alienate all their wealth, as having nothing to hope from God; and many other things that no one could recount. For every one of them, when he forsook the canon of the Church, adopted
laws that tended as it were to isolation; for neither was there any common judgment among all of them; but whatever any one conceived, that he propounded, to the scandal of the Church, and to his own destruction. Wherefore, the Holy Synod present in Gangra was compelled, on these accounts, to condemn them, and to set forth definitions declaring them to be cast out of the Church; but that, if they should repent and anathematize every one of these false doctrines, then they should be capable of
restoration. And therefore the Holy Synod has particularly set forth everything which they ought to anathematize before they are received. And if any one will not submit to the said decrees, he shall be anathematized as a heretic, and excommunicated, and cast out of the Church; and it will behove the bishops to observe a like rule in respect of all who may be found with them.

148 This list of names varies in the different MSS. and versions.
149 This phrase in the Greek has dropped out in Labbe, and Mansi; it is found in Zonaras, etc.

=====

Cele Șapte Ecumenice Sinoade de Philip Schaff

pag.140

Sinodiceasca Epistolă a Sinodului din Gangra

EVSEVIE, Elian, Evghenie, Olimpie, Vitinic, Grigorie, Filit, Pappos, Evlalie, Ipatie,
Proeresie, Vasilie și Vasis,148 adunați în sfânt Sinod la Gangra alor noștri cei mai cinstiți domni și împreună-slujitori în Armenia doresc sănătate în DOMNUL.

DEOARECE, așa cum cel mai Sfânt Sinod de Episcopi adunat din cauza anumitor probleme ce nu necesita amânare de treburi bisericești în Biserica din Gangra, la cecetarea de asemenea în probleme care se referă la Eustatie, a găsit că multe lucruri au fost nelegiut/ilegal făcute de acești oameni care sunt ucenici ai lui Eustatie , a fost obligat să se facă definiții, pe care a grăbit să o facă cunoscută pentru toți, pentru îndepărtarea a ceea ce de el a fost făcut greșit. Căci, de la a lor desăvârșită îngrețoșare de nuntă, și de la a lor primire a propunerii aceea că nici unul trăind într-o starea de nuntă nu are nici o nădejde către Dumnezeu, multe îndrumate greșit nuntite muieri, și-au părăsit ai lor bărbați, și bărbații ale lor muieri: după aceea, după ce, neputând a se abține, au căzut în preacurvie/adulter; și așa, printr-o astfel de obârșie ca aceasta, au venit la rușine. Ei au fost găsiți, mai mult, îndemnând la separări de la casele lui Dumnezeu și ale Bisericii; tratând Biserica și membri ei cu defăimare/dispreț, și stabilesc separate întâlniri și adunări, și diferite învățături și alte lucruri în opoziție cu Bisericile și acele lucruri care sunt lucrate în Biserică; purtând veșminte ciudate, la distrugerea obișnuitului obiceiu de îmbrăcăminte; făcând dare, printre ei înșiși și ai lor ucenici ca sfinți, din primele-roade ale Bisericii, care au fost, de la început, date Bisericii; robii de asemenea parăsindu-și ai lor stăpâni, și, din cauza propriilor lor ciudate veșminte, lucrând obraznic către ai lor stăpâni; muieri, de asemenea, nesocotind obiceiul cuviincios, și, în loc de muierească îmbrăcăminte, îmbrăcau bărbătești îmbrăcăminți, socotind să fie îndreptățite din cauza acestora; în timp ce multe dintre ele, sub motiv de evlavie, tund creșterea de păr, care este natural pentru muiere;[și aceste persoane au fost găsite] postind/ajunând în a Domnului Zi/duminica, disprețuind sfințenia a celei libere zi, dar disprețuind și mâncând în sărbătorile stabilite în Biserică, și unii dintre ei se îngrețăluiesc de mâncarea de carne; ei nici nu îngăduie rugaciuni în case de nuntite persone, dar, dimpotrivă disprețuiesc astfel de rugăciuni când ele sunt făcute, și adesea refuză părtășia/să i-a parte/să participe când Jertfe/Proaduceri/Prinoase sunt oferite în case ale nuntitelor persoane; disprețuind nuntiții preoți, și refuzând a atinge ale lor Taine, osândind slujbele în cinstea Mucenicilor149 și aceia care se adună sau slujesc acolo, și bogații de asemea care nu își înstrăinează toată bogăția, ca și cum nu ar avea nici o nădejde de la Dumnezeu; și multe alte lucruri pe care nici unul ar putea enumera. Pentru fiecare dintre ei, când a lasat canonul Bisericii, a adoptat legi care aveau tendința ca și cum erau de izolare; pentru că nici nu era acolo vre o obișnuită gândire printre toți aceia;dar oricine orice gândea, aceea și propune, la scandalizarea Bisericii, și la a lui propie distrugere. De aceea, Sfântul Sinod prezent în Gangra a fost forțat în aceste împrejurări, să-i condamne pe ei, și să stabilească[în scris] definiții declarându-le lor să fie alungați afară din Biserică; dar că, dacă ei ar trebui să se pocăiască și să anathematizează fiecare dintre aceste false învățături, atunci ei ar trebui să fie capabili de îndreptare. Și prin urmare Sfântul Sinod în mod deosebit a pus înainte tot ce ei trebuie să anathematizeze înainte ca ei să fie primiți. Și dacă vre unul nu se va supune hotărârilor/decretelor cuvântate/menționate, el trebuie să fie anathematizat ca un eretic, și excomunicat, și aruncat afară din Biserică; și va fi datoria episcopilor să respecte o regulă asemănătoare cu privire la toți cei care pot fi găsiți împreună cu ei.

——

148 Această listă cu nume variază în diferite MSS. [manuscrise] și versiuni.

149 Această frază în Greacă a scoasă afară în Labbe și Mansi; se găsește la Zonara, etc.