Subnota 71 la Canonul 35 Apostolic despre caterisire si luarea iarasi a treptei preotiei; nu au stiut. Dovada ca ingraditii ereticii spun baliverne cand zic ca preotii nu sunt caterisiti imediat

Pidalion 1844 , 2007 pag.74-75

subnota 71

Ar putea întreba cineva dacă clericii cei hirotonisiţi de Arhiereul cel de peste hotar, fără de socotinţa
Arhiereului locului, caterisindu-se pot iarăşi a-şi lua treapta soartei, din care au căzut, sau nu pot? Se vede că pot; precum zic oarecare, fiindcă nu pentru vinovăţii canoniceşti, nu pentru al loruşi păcat din soarta lor s-au scos; ci pentru pricina celui ce i-a hirotonisit pe ei afară de hotar. Şi mai ales, când nici nu au ştiut că cel ce l-a hirotonisit, fără de socotinţa Arhiereului locului i-a hirotonisit. Şi de vreme ce pot iarăşi a-şi lua trepta soartei, pot oare a-şi relua treapta cu a doua hirotonie a Arhiereului locului, ca nişte caterisiţi, sau numai
cu singură înduplecarea şi plinirea (adeverirea) lui? Poate cu singură înduplecarea lui; aceasta pentru că este oprit a se face a doua hirotonisire, după Canoane. Şi aceasta, şi pentru că, precum unul de ar răpi o femeie, şi, fără ştirea Arhiereului şi a născătorilor (părinţilor) ei, ar pune pe vreun preot şi i-ar cununa, de-ar afla după aceea Arhiereul şi părinţii femeii şi ar primi nunta, nu se mai face a doua cununie. (Drept aceea şi marele Vasilie în canonul 22 voieşte ca cu singură voia născătorilor să aibă tărie şi întărire căsătoria cea de acest fel răpită.) Cu un chip ca acesta şi hirotonia celor hirotonisiţi de Arhiereul cel de peste hotar, numai de va primi Arhiereul locului are tărie şi putere, ca cum ar fi fost chiar a sa hirotonie. Căci, precum pricina caterisirii unora ca acestora s-a născut din nevrerea socotinţei Arhiereului locului, aşa şi întărirea hirotoniei lor se naşte din voinţa şi socotinţa Arhiereului lor. Însă este arătat că cel ce a mărturisi că va păzi feciorie şi nu se va însura hirotonisindu-se de Arhiereu de peste hotar, dacă se va caterisi, nu poate în urmă a se însura pentru că s-a scos din soarta sa. Fiindcă nu poate a pune de pricină, că (pentru) pricina soartei a făcut mărturisirea fecioarei; şi că acum căzând din soartă, pentru aceasta strică şi cade totodată şi din feciorie. Pentru că era lui slobod mai-nainte a se însura, şi apoi a se face cleric. Deci nu pentru clericie a iubit pe feciorie, ca şi pentru căderea din clericieurască pe feciorie, ce o a iubit pe ea însăşi îndeosebi, pentru aceasta şi a o strica nu (mai) poate.