Nu trageti cu dintii de viata ca sa traiti, acceptati moartea! ca sa fiti cu viata in voi la Judecata de Apoi

COLECŢIA TÂLCUIRI LA SFÂNTA SCRIPTURĂ
III
TÂLCUIREA
SFINTEI
EVANGHELII
DE LA LUCA
SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

edit. Sophia, București 2007

pag. 247

17,31-33: În ziua aceea, cel care va fi pe acoperişul casei, şi lucrurile18 lui în casă, să nu se coboare ca să le ia; de asemenea, cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi19. (32) Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot. (33)
Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela
îl va dobândi20. (17, 31) Matei 24, 17/Marcu 13, 15(17, 32)Facere 19, 26/Înţelepciune 10, 7(17, 33) Matei 10,39; 16, 25 / Marcu 8, 35 / Luca 9, 24 / Ioan 12, 25
Întru acea zi a venirii lui Antihrist, cel care va fi „pe acoperişul casei“,
adică la înălţimea faptei bune, „să nu se coboare“, nici să se plece de la aceasta pentru vreo oarecare pricină vremelnică a vieţii acesteia. Căci toate cele vremelnice ale vieţii acesteia se zic că sunt „vase“ ale omului, unuia
folosindu-i la fapta bună, iar altuia la răutate. Deci, cel care stă la înălţimea faptei celei bune, să nu se pogoare pentru vreun oarecare lucru vremelnic al vieţii acesteia şi să cadă dintru înălţimea sa, ci să stea împotriva răutăţii
şi să nu se moleşească.
Şi cel din „ţarină“, aşijderea, „să nu se întoarcă la cele dinapoi“, căci aceluia care, în „ţarină“, adică în lumea aceasta, lucrează fapta cea bună, nu i se cuvine să „se întoarcă la cele dinapoi“ ci, la cele dinainte să tindă,
precum şi în alt loc grăieşte Domnul: „Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu“ (Luca 9,
62). Şi [Mântuitorul] aduce pildă pe femeia lui Lot, care întorcându-se înapoi, în stâlp de sare s-a închegat – adică, neieşind din răutate, a rămas întru sărătura ei, toată rea făcându-se şi vestind prin stâlp biruirea pe care
a pătimit-o închegându-se şi rămânând întru răutate (Facere 19, 24-26;
Înţelepciune 10, 7).
Apoi le adaugă şi pe cele ce urmează celor care s-au zis mai sus: „Cine va căuta să-şi mântuiască sufletul îl va pierde“. Zice [Domnul]: „Să nu se sârguiască cineva în vremea prigoanei lui Antihrist să-şi dobândească
sufletul său, pentru că şi-l va pierde, iar cine se va da pe sine la junghieri, şi mai simplu să zic, la primejdii, se va mântui, neplecându-se tiranului [Antihrist] pentru iubirea de viaţă“ 21.
Deci, precum mai sus a zis că acela care va fi întru înălţimea faptei celei bune să nu se pogoare pentru lucrurile cele vremelnice ale vieţii acesteia, moleşindu-se poate pentru averi şi bani şi pentru aceasta ferindu-se de starea împotrivă, aşa şi acum, pe această cale [a cuvântului] înainte mergând, [Domnul] grăieşte: „Şi ce zic să nu se pogoare pentru vase şi
nici pentru cele din afară să nu lase fapta cea bună, ci nici chiar pentru dobândirea sufletului să nu primească să se plece Amăgitorului şi
Prigonitorului“.
Şi acestea toate Matei le zice că pentru robia Ierusalimului s-au zis de către Domnul (Matei 24,1-42), însemnând venirea asupra a vrăjmaşilor şi că fără de întoarcere înapoi se cuvine să fugă de romani, când vor veni asupră-le; şi nici pe casă fiind, să nu se pogoare în casă pentru oarecare lucru de trebuinţă, ci îndată să fugă, că nu va fi vreme de zăbavă, ca să
adune vasele şi să se gătească; nici în câmp fiind, să nu se întoarcă acasă, pentru că şi cel care este în casă se cuvine să fugă. Însă nu este nici un
lucru de mirare dacă s-au împlinit acestea şi la robia Ierusalimului şi iarăşi
se vor plini la venirea lui Antihrist. Însă cu prisosinţă acestea vor fi întru vremea sfârşitului lumii, fiindcă şi atuncea necaz va să fie nesuferit.

=============

Deci nu :

  • donatii in conturi bancare 666, ca bancile ale cui sunt oare??? donati, donati si va lepadati
  • carduri cu 666
  • cnp cu 666

toate asta că, cica: sa ne pastram sufletul=viața, Dumnezeu sa ne ajute sa nu ne intoarce la mocirla sistem(cont bancar, card de salar’ , cnp)