Minciunile de la Liturghie

Theodoros Zisis:

“Curând după ce am devenit episcop…” În Florina, în 1970,”…unii Vechi Calendariști au început să mă critice pentru că nu am oprit pomenirea lui Athenagoras și pentru că nu l-am vădit(arătat) ca fiind eretic deoarece nu învață drept cuvântul adevărului. Cum Pr. Epifanie Theodoropoulos observă, pomenirea Patriarhului la Dumnezeiasca Liturghie,

[La Liturghia în română: Întâi pomeneşte, Doamne, pe (numele chiriarhului locului),
pe care-l dăruieşte]

‘ Întâi pomenește, Doamne…Dăruiește-l, ‘ și așa mai departe nu este o certitudine a tuturor
acestor lucruri, ci mai degrabă o rugăciune

[La Liturghia în română: Întâi pomeneşte, Doamne, pe (numele chiriarhului locului),
pe care-l dăruieşte]

rugând pe Domnul să-i dăruiască(dăruiește-l) Episcopului sau Patriarhului, pace a sufletului, sănătate trupească, cinstit, și învățând ce este Ortodox în toate. ” Unul din argumente împotriva opririi pomenirii (comuniunii) – Augoustinos prezintă acest argument
aici inițial – este acela că la
Dumnezeiasca Liturghie noi spunem,

[La Liturghia în română: Întâi pomeneşte, Doamne, pe (numele chiriarhului locului),
pe care-l dăruieşte]

” Întâi pomenește, Doamne, pe Arhiepiscopul
nostru, sau pe Patriarhul nostru Anthimos sau
Athenagoras.

[La Liturghia în română:
pe care-l dăruieşte…]

pe care Dăruiește-l sfintelor
tale Biserici în pace.

Întreg, cinstit, sănătos, îndelungat
în zile,”acel ‘dăruiește-l’ e optativ.’Harisai‘ cu ‘ai‘. (dăruiește-l)
Nu spunem că drept învață
cuvântul adevărului, dar că cerem lui Dumnezeu ca
el să poată să învețe drept
cuvântul adevărului. Ne rugăm ca el să învețe drept
cuvântul adevărului.Deci, nu îl prezentăm că învață drept cuvântul adevărului, el spune. Aceasta este corect. Dar în alte două situații noi chiar îl prezentăm că învață drept cuvântul adevărului. La Vohodul Mare când episcopul vine și spune,”Pentru Patriarhul nostru Athenagoras, pentru Patriarhul nostru Bartholomeu și pentru Sfântul nostru Sinod, care învață drept cuvântul adevărului.
Acolo el spune că el învață drept cuvântul adevărului. Acea [pomenire] cu siguranță ar trebui tăiată în asemenea cazuri.

Textul după care e facută traducerea:

“Soon after I became a bishop”…In Florina, in 1970. “…some Old Calendarists began criticizing me for not having ceased commemoration of Athenagoras and for not having denounced him as a heretic since he does not rightly divide de word of truth. As Fr. Epiphanios Theodoropoulos observes, the commemoration of the Patriarch at the Divine Liturgy, ‘Among the first be mindful, O Lord…Grant,’ and so on is not a confirmation of all of these things, but rather a prayer asking the Lord to give the Bishop or Patriarch peace of soul, bodily health, good repute, and teaching which is Ortodox in every way.” One of the arguments against ceasing commemoration – Augoustinos presents this argument here initially – is that when in the Divine Liturgy we say, ” Among the first be mindful, O Lord, of our Archbishop, or our Patriarch Anthimos or Athenagoras. Grant that he may serve your holy Churches in peace. Keep him safe, honorable, and in health for many years,” the ‘grant’ is optatitve. ‘Xarisai’ with ‘ai’. We are not saying that he rightly divides the word of truth, but we ask God that he might
rightly divide the word of truth. We pray that he will rightly divide the word of truth. Consequently, we don’t present him as rightly dividing the word of truth, he says. This is correct. But in the other two instances we do present him as rightly dividing the word of truth. During the Great Entrance when the bishop comes and says,” For our Patriarch Athenagoras, for our Patriarch Bartholomew and for our Holy Synod, who rightly divide the word of truth.” There he says that he rightly divides the word of truth. That [commemoration] should certainly be cut in such cases.