Traducerea din rusa in engleza apoi in romana Epistola 17 Sv. Theodor Studitul

Rusă:

http://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Studit/poslania/17

Engleză:
Saint Theodor the Studite

Letter 17. To John Spathario

Hearing that your distinguished person has accomplished such a divine work, we were surprised at your truly great faith, man of God!
For the one who reported this said that you used the holy icon of the great martyr Demetrios instead of the receiver, and thus performed the
Baptism of your God-Preserved Son. Oh confidence! “And in Israel I did not find such faith,” Christ said, it seems to me, not only to the centurion then, but also to you now, his competitor in faith (Matthew 8:10).

He found what he was looking for, and you got what you hoped to receive. There is the Divine command instead of bodily presence, and here is the bodily image instead of the prototype. There the word was inherent in the great Word, the Divine invisibly performed the miracle of healing; and here the great martyr was inherent in the spirit of his image, perceiving a baby. For unclean hearing and unbelieving souls, this is unacceptable as something incredible, especially for iconoclasts, but for your piety, the manifestations are obvious and the evidence is clear.
For what can God not give to believers? And how does one who is depicted on it in accordance with the name not contemplate and recognize as existing on the icon? “The
celebration of the image,” says Basil the Great, “goes to the prototype. So, the martyr perceived the baby through his image, because you believed so. What is the happiness of your big name that you got such a
godfather, as they say, and not some boss, or a nobleman, or, you can say, most dressed in a diadem, for what you have acquired is higher and superior! He is the bravest of martyrs, the most glorious of miracle workers, a true friend of Christ, a cohabitant of angels; he could and can do so many and so great deeds in the heavenly places, that he is glorified by the trumpet of his miracles from end to end of the earth.

Truly blessed are you, a pious husband who received such a recipient, you are very happy,
and your son, perceived by such great glory and power.
However, we would like to see this son of yours, named for Saint Demetrius, if you allow us to embrace him as a son and we sinners to properly greet him and also to tell others about this event.
For good deeds should not be hushed up, but revealed to others, as obvious evidence of a pious faith.

======

Română:

Svantul Theodor Studitul

Epitola 17 [Către] Ioan Spătarul

Auzind că persoana voastră distinsă a realizat o astfel de lucrare dumnezăiască, am fost surprinși de credința voastră cu adevărat mare, om al lui Dumnezău! Pentru cel care a relatat acest lucru, a spus că ai folosit svânta icoană a marelui mucenic Dimitrie în locul primitorului, și astfel lucrând Botezul fiului tău păstrat de Dumnezeu. Oh încredere! „Și în Israil nu am găsit o astfel de credință”, a spus Hristos, mi se pare nu numai centurionului de atunci, ci și ție acum, concurentul său în credință (Matei 8:10).

El a găsit ceea ce el căuta și tu ai obținut ceea ce tu sperai să primești. Există porunca Dumnezăiască în locul prezenței trupeşti, iar aici este imaginea trupească în locul prototipului. Acolo cuvântul era inerent în marelui Cuvânt, Dumnezăiescul îndeplinea nevăzut miracolul vindecării; și aici marele mucenic era inerent în duhul/spiritul imaginii/icoanei sale, percepând [văzând duhovniceşte] un copil. Pentru auzuri necurate și suflete necredincioase, acest lucru este inacceptabil ca fiind ceva incredibil, în special pentru iconoclaşti, dar pentru evlavia ta, manifestările sunt evidente și dovezile sunt clare. Ce nu poate să dea Dumnezău credincioșilor?

Și cum cineva care este înfățișat pe ea[pe icoană] în conformitate cu numele nu contemplă/înţelege şi recunoaște ca existând pe icoană? “Cinstirea imaginii/icoanei” spune Vasilie cel Mare “trece la prototip.”

Așadar, mucenicul a perceput/văzut copilul prin imaginea sa, pentru că ați crezut așa. Care este fericirea marelui tău nume aceea că tu ai astfel de naș, așa cum spun ei, și nu un șef, sau un nobil sau, poți spune, cel mai îmbrăcat în o diademă, căci ceea ce ai dobândit este mai mare și superior! El este cel mai viteaz dintre martiri, cel mai slăvit dintre făcătorii de minuni, un adevărat prieten al lui Hristos, un conlocuitor al îngerilor; el a putut și poate face aşa de multe și aşa de mari fapte în locaşurile cerești, încât el este slăvit de trâbiţarea minunilor sale de la un capăt la alt capăt al pământului.

Cu adevărat binecuvântat ești tu, un soț evlavios care a primit un astfel de destinatar, ești foarte fericit, și fiul tău, perceput/văzut de slava și puterea atât de mari. Cu toate acestea, am dori să-l vedem pe acest fiu al tău, numit pentru Svântul Dimitrie, dacă ne permiteți să-l îmbrățișăm ca fiu și noi păcătoșii să-l salutăm în mod corespunzător și să le spunem și altora despre acest eveniment. Căci faptele bune nu trebuie înlăturate, ci dezvăluite şi altora, ca dovezi evidente ale unei credințe evlavioase.

—-

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/12/07/scrisoarea-17-sfantul-teodor-studitul-partial-icoana-sfantului-dimitrie-ca-nas-de-botez/

inerent=apartine in mod firesc

De la traducatorul Ambrozie:

Expression: “perceiving” means: the spiritual vision of this martyr through his icon on this child.

Expresia: „a percepe” înseamnă: viziunea/vedera spirituală/duhovnicească a acestui martir prin icoana sa asupra acestui copil.