Traducerea din rusa in engleza apoi in romana Epistola 383 Sv. Theodor Studitul

Rusă:

https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Studit/poslania/383

Engleză:

Letter 195 (383). To Navratia, son

Anyone who foresees that he will hear the sad news is not lost upon receiving it. Therefore, son, we were not struck by the news in your letters. True, they are extremely sad – can this be denied? After all, God’s holy churches are still being destroyed, and even more violently raging from
outside and inside that persecution of the pious. However, each soul has to be tested and each place is sifted so that grain is separated from the straw, albeit in very small quantities, because “there are few who are chosen,” said the Lord (Matthew 20:16). A lot of us were saddened by the fall of the bishop of Dimitriad; however, the Scripture says: “Before death do not call anyone blessed” (Sir 11:28). What have we endured? “After all, in the fight against ungodliness, we have not yet resisted to death, and, according to the apostolic expression, have not yet“ received promises ”(Heb. 11:33). I suffer in caring for the brothers captured at the same time. What will be the outcome of their case? However, just as blacksmiths are accustomed to hammering, so we are accustomed not to be embarrassed by the sad news of misfortunes. Therefore, as far as I sinful can, I pray that they will please God. After all, the struggle is for Christ, and I do not consider it anything small, as some unreasonable ones – the matter of adultery (290). Now Christ is openly rejected with his Mother and his servants. O men, O soldiers of Christ, stand fast. Take the strong weapons that Paul commanded us to arm ourselves to destroy the strongholds of the devil (Eph. 6:11). Here is war, here is victory, for Christ is the Helper. Here are the unfading crowns of truth, here is paradise, here is the kingdom of heaven. Angels look, take part in our fight against enemies. The saints struggle with us, and looking from the sky at our struggle. We will not evade, good companions, we will not avoid prison and misadventures, or even execution. Do not shame Christ with our defeat, let it not be. We do not shame the Angels, our associates. We will not grieve the former victors from our fraternity. Now there is a struggle of the first stage, the reward for which is great, as you know from your earthly competitions. But we are good to be at least in the second stage. If we get lost from it, it would be enough to get at least the fourth award – a branch, if only we would not be put to shame at the Last Judgment of Christ, having already forever lost the opportunity to resume the struggle. Yes, I beg you, let us try to win. Since the present time is the time of struggle, how can I, the humble, not rejoice, once again receive the news that our deceased brothers have won, having lived by the truth. I was very happy about the Abbot of Midi that he perfectly resumed the struggle, and about the expulsion of the Bishop of Nicaea, whose prayers may I also be, indecent, approved. If iconoclasts suddenly come to you, then do not open the doors for them yourself. If, out of their habit, they do this robberically, then you are innocent. Do not make concessions, but be firm up to persecution or detention. Damage to their head! Do not leave the temple, singing and liturgy. But if they defile him with their uncleanness, that is, with their liturgy, I don’t know then… God will forgive you for everything you asked for forgiveness. Since I don’t have satellites, I took both letter-carriers to myself, for the service of the word of truth, which would be for travel to all countries and for preaching salvation to the brothers. Oh, if we could find more men of strength that would go around the land and the sea! Now I am here, and for the future I do not know where and how the Lord will arrange our affairs, and also yours, and for the archbishop, and for all the brothers who are in that laboring. In view of the way you wrote that someone was imprisoned in Thessalonica, we should send letters and brothers to all places. It is so pleasing to Christ, that is our duty of care. And oh, if the Lord would help us thus open the doors in this earthly dungeon! After all, this is not an impossible thing for Him. If someone goes to help those in Thessaloniki, then we are ready to do what is pleasing to God, and He will help us. Even if we all get into custody, then He can raise ministers out of stones.
Therefore, we will not lose heart, but will believe. I dared to compose a laudable word to John the Theologian and several chapters against the iconoclasts (291): first, as a duty incited by the brothers; the second, like thoughts that excite my mind. The good in them is through your prayers and the shepherd, and the rotten according to my sins. Therefore, after rewriting, keep them until the time when, perhaps, those sent from Abba John will visit you. Brothers greet you. I kiss your companions, namely δ, ω (292) and you, my dear son, my welcome Lithium. Grace be with you all.

290 Emperor Constantine VI, illegally married Feodot.
291 Works of St. Theodora Studita. T.1. Page 222 and after
292 See Letter 41.

Română:

Epistola 195 (383). Către Navkratie, fiul

Oricine prevede că el va auzi veștile triste nu se pierde la primirea lor. Prin urmare, fiule, noi nu am fost loviţi de veştile din epistolele/scrisorile tale. Adevărat, ele sunt extrem de triste – se poate nega acest lucru? La urma urmei, bisericile svânte ale lui Dumnezău sunt încă distruse, și chiar mai violent [şi] furios din afara și lăuntrul acelei persecuții a celui evlavios. Cu toate acestea, fiecare suflet/duh trebuie să fie testat și fiecare loc este cernut astfel încât grâul să fie separat de pai, deși în cantități foarte mici, pentru că „sunt puțini care sunt aleși”, a spus Domnul (Matei 20:16). Mulți dintre noi am fost întristați de căderea episcopului de Dimitriada; cu toate acestea, Scriptura spune: „Înainte de moarte nu numiți pe nimeni binecuvântat” (Sir 11:28)/1688 “Mai înainte de săvîrşit nu ferici pre nimeni”(Sirah 11, 28). Ce am îndurat noi? „La urma urmei, în lupta împotriva nedumezăiescului/păcatului [fără a înţelege dumnezăiescul], noi nu am rezistat/nu ne-am împotrivit până la moarte, și, potrivit expresiei apostolice, nu am „primit” încă “promisiunile”(Evrei 11:33)/1688 “dobîndit făgăduinţele”(Evrei 11, 33). Eu sufăr în grija pentru frații prinși în același timp. Care va fi rezultatul cazului lor?Totuși, la fel cum fierarii sunt obișnuiți să bată cu ciocanul, tot așa noi suntem obișnuiți să nu fim jenaţi de tristele vești de nenorociri. De aceea, în măsura în care eu păcatosul pot, eu mă rog ca ei să mulţumească [pe] Dumnezău. Până la urmă, lupta este pentru Hristos, și eu nu o consider [pe] ea ceva mic, ca unele nerezonabile – problema adulterului (290). Acum Hristos este respins [în mod] deschis împreună cu Maica sa și cu slujitorii săi. O bărbați, O ostaşi ai lui Hristos, stați fermi. Luați armele puternice pe care Pavel ne-a poruncit nouă să ne înarmăm [pe] noi înşine pentru a distruge fortărețele diavolului (Efeseni 6:11)/1688 măiestriile diavolului (Efeseani 6, 11). Aici este războiul, aici este victoria, căci Hristos este Ajutorul. Aici sunt coroanele/cununile nepieritoare ale adevărului, aici este paradisul, aici este împărăția cerurilor. Îngerii se uită, i-au parte la lupta noastră împotriva inamicilor. Svânții luptă cu noi, și se uită din cer la lupta noastră. Noi nu [ne] vom eschiva, însoţitori buni, nu vom evita închisoarea și neplăcerile, sau chiar execuţia. Nu-l rușina pe Hristos cu înfrângerea noastră, să nu fie. Noi nu rușinăm Îngerii, asociații noștri. Noi nu-i vom întrista pe foștii învingători din frăţietatea noastră. Acum există o luptă din prima etapă, a cărei recompensă este mare, după cum ști din competițiile tale pământești. Dar noi suntem bine să fim cel puțin în a doua etapă. Dacă noi ne pierdem din asta, ea ar fi suficient pentru a obține cel puțin al patrulea premiu – o ramură, numai dacă noi nu am fi daţi de rușine /fi făcuţi de ruşine la Judecata de Apoi a lui Hristos, având deja a pierde pentru totdeauna ocazia de a relua lupta. Da, eu te implor [pe] tine, noi să încercăm să câștigăm. Întrucât vremea actuală este timpul luptei, cum pot eu, smeritul, să nu mă bucur, să primesc din nou veştile că frații noștri decedați au câștigat, trăind după adevăr. Eu m-am bucurat foarte mult despre starețul din Midi că el a reluat perfect lupta, și despre expulzarea episcopului din Niceea, ale cărui rugăciuni pot fi și eu, indecent, aprobat. Dacă iconomahii vin brusc la tine, atunci nu deschide ușile pentru ei tu însuţi. Dacă, din obișnuința lor, ei fac asta în mod jefuitor/tâlhăresc/lotresc[să o facă, ca tâlharii, care sparg uşile n.t.], atunci tu ești nevinovat. Nu faceți concesii/cedări/compromisuri [îngăduinţe n.t.], ci fiți fermi până la persecuție sau reținere/întemniţare/arest. Daune de capul lor[să fie]![distrugerea să fie pe capetele persecutorilor n.t.] Nu părăsiți templul, cântatul și liturghia. Dar dacă îl spurcă [pe] el [templul] cu necurăția lor, adică cu liturghia lor, eu nu știu atunci … Dumnezău te va ierta [pe] tine pentru tot ce tu ai cerut iertare. Întrucât eu nu am însoţitori, eu am luat ambii purtători de scrisori/epistole pe lângă mine, pentru slujirea cuvântului adevărului, care ar fi pentru călătorii în/la toate țările și pentru predicarea/propovăduirea mântuirii la fraţi. Oh, dacă noi am putea găsi mai mulți bărbați cu putere care ar merge în jurul pământului și mării! Acum eu sunt aici, și pentru viitor eu nu știu unde și cum Domnul va aranja treburile noastre, și de asemenea ale voastre, și pentru arhiepiscop, și pentru toți frații care sunt în acea lucrare. Având în vedere modul în care ai scris că cineva a fost întemniţat în Thesalonic, noi ar trebui să trimitem epistole și frați în toate locurile. Este atât de plăcut/mulţumitor pentru Hristos, încât este datoria noastră de a îngriji. Și oh, dacă Domnul ne-ar ajuta [pe] noi astfel să deschidem ușile în această temnița pământească! La urma urmei, acest lucru nu este un lucru imposibil pentru El. Dacă cineva merge să ajute celor din Thesalonic, atunci noi suntem gata să facem ceea ce este plăcut/mulţumitor lui Dumnezău, și El ne va ajuta [pe] noi. Chiar dacă noi toți intrăm în arest/custodie, atunci El poate ridica slujitori/clerici din pietre. Prin urmare, noi nu vom pierde inima/speranţa, ci vom crede. Eu am îndrăznit să compun un cuvânt [de] laudă lui Ioan Theologul și mai multe capitole împotriva iconomahilor (291): în primul rând, ca o datorie incitată/aţâţată/stârnită de frați; al doilea, ca gândurile care îmi provoacă mintea mea. Binele din ele este prin rugăciunile tale și păstorul, iar putredul potrivit păcatele mele. Prin urmare, după rescriere, păstrați-le [pe] ele până la momentul în care, poate, cei trimiși de la Avva Ioan te vor vizita [pe] tine. Frații te salută. Eu îi sărut pe tovarășii/însoţitorii tăi, și anume δ, ω (292) și pe tine, dragul meu fiu, binevenitul meu Lithiu. Harul fie cu voi toți.

290 Împăratul Constantin VI, căsătorit ilegal cu Theodota.
291 Lucrări ale Sv. Theodor Studitul. T.1. Pagina 222 și după
292 Vezi Epistola 41.

Multumim Lui Dumnezău, lui Ambrozie traducatorul si celor care au mai ajutat la tradus!